TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Digital Law
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองประกอบการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต

กำหนดให้มีการจัดทำหลักเกณฑ์ลำดับรองที่สอดคล้องตามลักษณะการให้บริการ สพธอ. จึงได้จัดทำร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองตามลักษณะของการให้บริการ เพื่อเตรียมการรองรับการประกาศบังคับใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว

 • 10 พ.ย. 65
 • 1449
ETC
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกียรติเป็นประธานเปิด “การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย

 • 25 ก.ย. 56
 • 486
ETC
ก.ไอซีที ร่วมผลักดัน “โครงการลดต้นทุนธุรกิจ SMEs” ช่วยผู้ประกอบการไทย

นายจำนง แก้วชะฎา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 • 19 ก.ย. 56
 • 463
ETC
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งผลักดันมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 • 18 ก.ย. 56
 • 476
e-Standard
งานสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วม AEC2015 “มาตรฐาน E-TRANSACTIONS กุญแจสู่ความสำเร็จของภาครัฐและเอกชน”

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)เตรียมความพร้อมรองรับ AEC 2015 ผลักดันมาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการนำเข้า – ส่งออกสินค้าผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อการยกระดับคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน

 • 09 ก.ย. 56
 • 465
NRCA
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นางสุรางคณา วายุภาพ กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์หรือ Thailand NRCA (Thailand National Root Certification Authority)

 • 05 ก.ย. 56
 • 643
e-Standard
งานสัมมนา “ทิศทางและอนาคตมาตรฐานข้อมูลสุขภาพไทย”

สพธอ. จับมือหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนามาตรฐานข้อมูลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนไท

 • 20 ส.ค. 56
 • 501
NRCA
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนา Asia PKI Consortium ผนึกกำลัง รับมือความเสี่ยงการใช้เทคโนโลยี ให้ทันท่วงทีอย่างมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ร่วมมือกับ Business and Application Working Group ภายใต้ Asia PKI Consortium

 • 13 มิ.ย. 56
 • 493
e-Standard
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: ทางเลือกสู่อนาคต มาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด

สพธอ. ร่วมกับสนข. และ OSPT Alliance ร่วมกันสร้างความเข้าใจ ในมาตรฐานตั๋วร่วมแบบเปิด เพื่อเป็นทางเลือกในการเชื่อมโยงระบบเก็บค่าโดยสาร ของระบบขนส่งสาธารณะในอนาคต

 • 03 มิ.ย. 56
 • 500
Cybersecurity
Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนสิงหาคม 2563 แก้ไขช่องโหวที่ถูกใช้โจมตีแล้ว ควรรีบอัปเดต

ช่องโหว่ที่มีรายงานว่าถูกใช้โจมตีแล้วได้แก่ CVE-2020-1380 ซึ่งเป็นช่องโหว่ประเภท Remote Code Execute (RCE)

 • 13 ส.ค. 20
 • 452