email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Thailand CTF Competition 2018
 • Internet for Better Life
 • แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • Thaiemarket
 • Data Protection Knowledge Center
 • 1212OCC
 • ดาวน์โหลด Slide Presentation จากงาน Future Economy and Internet Governance: Big Change to Big ...
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA แจ้งเกิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต...

5 วันที่ผ่านมา (17.10.2018)

ETDA แจ้งเกิดสถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต นำร่องหลักสูตรใหม่ปั้นผู้บริหารระดับสูง ขับเคลื่อนองค์กรรับ Future Economy

เวทีแห่งกระบวนการเรียนรู้ สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ประเดิมด้วยหลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program หรือ FEGO รุ่นที่ 1......[อ่านต่อ]


ETDA พาน้องไปคว้าที่ 3 Singapore Cyber Conquest ครั้งที่ 9

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (26.09.2018)

ETDA พาน้องไปคว้าที่ 3 Singapore Cyber Conquest ครั้งที่ 9

2 หนุ่มจากจุฬาฯ ร่วมแข่งขันกับทีมผู้แข่งขันจาก 7 ชาติอาเซียนและสิงคโปร์ รวม 36 ทีม...[อ่านต่อ]


IFBL ทะลุเป้า เดินหน้าขยายกลุ่มเป้าหมาย เปิดแล้วระบบเรียนรู้ออนไลน์

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (25.09.2018)

IFBL ทะลุเป้า เดินหน้าขยายกลุ่มเป้าหมาย เปิดแล้วระบบเรียนรู้ออนไลน์

ปิดปีงบประมาณ 2561 ด้วยยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเจนซีและกลุ่มเบบี้บูมเมอร์รวมกว่า 4,000 คน เดินหน้าเฟสถัดไปกับเด็กประถม พร้อมเปิดบทเรียนให้ทุกคนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ https://ifbl.etda.or.th...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน