รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.65-005

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

27 พฤศจิกายน 2565

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

27 พฤศจิกายน 2565

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

26 พฤศจิกายน 2567

12. หนังสือรับรอง