email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


  • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับ 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการตอบแบบสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
  • เอกสารนำเสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • ดาวน์โหลดรายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ปี 2558
  • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
  • Thaiemarket
  • ธุรกรรมปลอดภัย
  • Soft Infrastructure
  • Indicator
  • Enabling digital economy
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


รมว.ดีอี มอบหมาย ETDA เดินหน้าหนุนอีคอมเมิร์ซ ดูแล Cybersecurity เข้มข้น

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (29.12.2016)

รมว.ดีอี มอบหมาย ETDA เดินหน้าหนุนอีคอมเมิร์ซ ดูแล Cybersecurity เข้มข้น

สร้างเครื่องมือให้ชุมชนค้าขายออนไลน์เข้าถึงตลาดโลก ออกแบบวิธีทำงานให้หน่วยงานรัฐรับภัยไซเบอร์ได้อย่างเข้มแข็ง...[อ่านต่อ]


3 ประสาน หาแนวทางรองรับ FinTech

3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (29.12.2016)

3 ประสาน หาแนวทางรองรับ FinTech

กลต. DBD และ ETDA หารือแนวทางออกหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับ FinTech อีกเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก...[อ่านต่อ]


ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace

4 สัปดาห์ที่ผ่านมา (21.12.2016)

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาค Regional Workshop on Cybersecurity: Norms in Cyberspace

เสริมความตระหนักรู้และร่วมสร้างบรรทัดฐานในมิติไซเบอร์ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน...[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
NPMS
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน