contact's email     0-2123-1234
TH | EN


  • Netiquette: อยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจผ่านการสื่อสารออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
  • “Go Global with AMAZON”
  • โครงการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทย ให้ก้าวสู่สังคมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย
  • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
  • Thaiemarket
  • ธุรกรรมปลอดภัย
  • Soft Infrastructure
  • Indicator
  • Enabling digital economy
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ใช้ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย เพิ่มโอกาสคนไม่รู้ภาษาอังกฤษสู่โลกออนไลน์

13 ชั่วโมงที่ผ่านมา (04.08.2015)

ใช้ชื่อโดเมนและอีเมลภาษาไทย เพิ่มโอกาสคนไม่รู้ภาษาอังกฤษสู่โลกออนไลน์

Localization โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตภาษาท้องถิ่น ดันคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษสู่โลกไซเบอร์ได้ง่ายขึ้น สร้างโอกาส เพิ่มรายได้ ฉุดเศรษฐกิจของประเทศโตได้อีก...[อ่านต่อ]


ETDA ร่วมจัดเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย

7 วันที่ผ่านมา (29.07.2015)

ETDA ร่วมจัดเวทีระดับชาติว่าด้วยการอภิบาลอินเทอร์เน็ตของไทย

ETDA หนุนตั้ง Internet Multi-stakeholders เพื่อให้ภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมขับเคลื่อนและเป็นกระบอกเสียงสะท้อนสิ่งที่ต้องการไปยังเวทีอินเทอร์เน็ตโลก...[อ่านต่อ]


เสียงของ Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตได้

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (27.07.2015)

เสียงของ Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตได้

ETDA เปิดเวที เจาะลึก ICANN ผู้บริหารจัดการโดเมนและอินเทอร์เน็ต รับ Big Change เปลี่ยนมือผู้ดูแลจากสหรัฐฯ สู่โลก ดันภาคีเครือข่าย Multi-stakeholders ไทย ร่วมกำหนดทิศทางอินเทอร์เน็ตโลก...[อ่านต่อ]

ETDA Cliping News
NPMS
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MICT
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO