email Webmasster contact's email   phone to ETDA  0-2123-1234
TH | EN


 • Thailand e-Commerce Week 2017
 • Allianz Ayudhya Activator
 • ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ๒๕๖๑
 • Thailand CTF Competition 2017
 • โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
 • Download ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ e-Tax Invoice by Email
 • SMEs GO ONLINE ซื้อขายมั่นใจ มีปัญหาเมื่อไร เราดูแล
 • รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
 • 1212OCC
 • ร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thaiemarket
ปัจจุบัน ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรลุผล ตามความมุ่งหมายในการที่จะพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กร และระดับประชาชน [อ่านต่อ...]
Soft Infrastructure

พัฒนาระบบบริหารและบริการโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศที่จำเป็น
สำหรับประเทศไทย

Indicator

จัดเก็บสถิติและพิจารณาความต้องการ
ของผู้ใช้งานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ธุรกรรมออนไลน์มั่นคงปลอดภัยขึ้น

e-Commerce & Online Complaint

ส่งเสริมการทำธุรกรรมออนไลน์
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อผลักดัน
ให้มูลค่าการทำธุรกรรมออนไลน์สูงขึ้น

Standards

พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้
มาตรฐานและกระบวนการทางด้านไอซีที
ที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมออนไลน์

Cyber security

เฝ้าระวัง พร้อมจัดเตรียมคนและ
มาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขภัย
คุกคามทางไซเบอร์

Laws

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
สนับสนุนการทำธุรกรรมออนไลน์

Innovation

ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและจัดทำ
โครงการนำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศที่จำเป็นสำหรับประเทศไทย


ETDA เสริมความรู้เข้มข้นด้านวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลให้เจ้าพนักงานภาครัฐ

7 วันที่ผ่านมา (15.11.2017)

ETDA เสริมความรู้เข้มข้นด้านวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลให้เจ้าพนักงานภาครัฐ

จัดอบรมหลักสูตร Advanced Computer Forensic Investigation ยกระดับมืออาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ...[อ่านต่อ]


ETDA ร่วมดันใช้ Digital ID ยืนยันตัวตน สร้างความมั่นใจผู้ใช้...

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (14.11.2017)

ETDA ร่วมดันใช้ Digital ID ยืนยันตัวตน สร้างความมั่นใจผู้ใช้ ประหยัดเวลารับบริการภาครัฐและธุรกรรมการเงิน

จับมือกระทรวงการคลัง ร่วมแถลงข่าว National Digital ID Infrastructure เพื่อให้บริการยืนยันตัวตนและดูแลรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คาดเริ่มใช้ มิ.ย. 61...[อ่านต่อ]


ETDA ลุยจัด Thailand e-Commerce Week 2017 ดันคนไทยโตด้วยอีคอมเมิร์ซ รักษาแชมป์อาเซียน -...

1 สัปดาห์ที่ผ่านมา (14.11.2017)

ETDA ลุยจัด Thailand e-Commerce Week 2017 ดันคนไทยโตด้วยอีคอมเมิร์ซ รักษาแชมป์อาเซียน - ต่อยอดสู่ตลาดโลก

ETDA เตรียมจัดใหญ่ “Thailand e-Commerce Week 2017” “Online! Shall We GO... วิ่งให้ทันโอกาส เพราะตลาดอีคอมเมิร์ซไม่รอใคร” ระดมครบเครื่องทุกเรื่องอีคอมเมิร์ซ ดันคนไทยโตด้วยอีคอมเมิร์ซ รักษาแชมป์อาเซียนต่อเนื่อง ต่อยอดสู่ตลาดโลก......[อ่านต่อ]

ETDA Information Center
E-TAX
Corporate social responsibility
ICT's STANDARD
Print-out's STANDARD
MDE
ThaiCERT
ICT Law Center
eStandard Center
NRCA
G-INFO
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน