TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565 Documents

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2565
สพธอ. ดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และข้อบังคับคณะกรรมการกำกับ สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 พร้อมมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการอย่างโปร่งใสในทุกขั้นตอน เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการกำกับ สพธอ.

1. การวางแผนกำลังคน
สพธอ. มีการวางแผนอัตรากำลังคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยในปี 2565 สพธอ. มีโครงการทบทวนอัตรากำลังของแต่ละศูนย์/ฝ่าย เพื่อให้สอดรับกับสภาพการทำงานจริง ภาระงาน เป้าหมายขององค์กร และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อทบทวนจำนวนพนักงานในแต่ละศูนย์/ฝ่ายให้มีความเหมาะสม สามารถทำงานตอบโจทย์ภารกิจและเป้าหมาย อีกทั้งยังคำนึงถึงความต้องการของภาครัฐ ภาคธุรกิจและภาคประชาชนเพื่อกำหนดกำลังคนในแต่ละศูนย์/ฝ่าย รวมทั้งปรับปรุงแนวทางการทำงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล โดยทุกกิจกรรมและกระบวนการในการทบทวนอัตรากำลัง สพธอ.เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริง และทำให้เกิดความโปร่งใสในการทบทวนอัตรากำลัง มีการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ พร้อมสื่อสารให้เป็นที่รับทราบ (ดำเนินการแล้วในเดือนตุลาคม 2564 และใช้แผนอัตรากำลังดังกล่าวตลอดทั้งปี 2565)

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สพธอ. ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ และให้ความเป็นธรรมและความเสมอภาคเป็นสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับองค์กร โดยในปี 2565 สพธอ. มีการคัดเลือกและสรรหาเจ้าหน้าที่ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการตามอัตรากำลังที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้สมัครผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น หน้าเว็บไซต์สพธอ. และเว็บไซต์สมัครงานต่างๆ เป็นต้น
สพธอ. ยังเปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมของผู้สมัครทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงเปิดกว้างสำหรับผู้พิการ ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานตามขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ ซึ่งคำนึงถึงบุคคลที่มีค่านิยมหลัก (Core Value) สอดคล้องกับองค์กร และมีสมรรถนะ (Competency) ที่จำเป็นและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ดำเนินการตลอดทั้งปี 2565)
เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานแล้ว สพธอ. ยังมีการส่วนเสริมและกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมและให้คุณค่ากับการรักษาไว้ซึ่งความเป็นคนดีและคนเก่งตามค่านิยมองค์กร (Core Value) พร้อมปลูกฝัง ETDA DNA ให้กับพนักงานทุกคนเชื่อมั่นในความเป็น Smart Partner ของผู้ที่เราทำงานด้วยโดยตระหนักถึงการอยู่เคียงข้างและพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้กับทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วย DNA ที่สำคัญ 3 ข้อสะท้อนตัวตนผ่านการเป็น Problem Solver I Smart I Friendly ซึ่งในปี 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมประกาศและยกย่องบุคคลต้นแบบในความเป็น Smart partner ไว้ด้วย (ดำเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2564)

3. การพัฒนาบุคลากร
สพธอ. มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง                   การเรียนรู้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2565 สพธอ. ได้พัฒนาบุคลากรในทุกระดับตำแหน่งและทุกกลุ่มงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2565 ดังนี้

 • พัฒนาทักษะ ความรู้และเสริมสร้างสมรรถนะทั้งด้าน Functional Competency และด้าน  Soft Competency เพื่อให้พนักงานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจองค์กรได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาด้านพฤติกรรมด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Core Value) รวมถึงการสร้าง Smart Partner DND ที่ใส่ใจการส่งมอบงานที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งเน้น จริยธรรม จรรยาบรรณ รวมทั้งความโปร่งใสในการทำงานเป็นสำคัญ
 • ปลดข้อจำกัดและส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Online Learning Platforms โดยมีการผูกโยงกับการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะ (Competency) ที่องค์กรกำหนด
นอกจากนี้ สำนักงานยังสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาและพนักงานร่วมกันวางแผนพัฒนารายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นบุคลากรที่กระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางพัฒนากลุ่ม Talent และผู้ที่เป็น Successor  โดยจะมีการกำหนดและวางแผนพัฒนาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมก้าวเข้าสู่ตำแหน่งสำคัญ (ดำเนินการตลอดทั้งปี 2565)

Picture1.jpg Picture2.jpg

4. การสร้างเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สพธอ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพได้เติบโตในสายงาน โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของพนักงานในตำแหน่งที่ถือครอง (รวมถึงประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่สำคัญ) โดยพิจารณาร่วมกับโครงสร้างองค์กร แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน สิ่งส่งมอบ และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Culture and Core Value) เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการดำรงตำแหน่งและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
ในปี 2565 สพธอ.ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตั้งแต่การทบทวนอัตรากำลังให้เหมาะสมภารกิจตามโครงสร้างองค์กรใหม่ (Organization Structure) 
จากนั้นมีการทบทวนสมรรถนะ (competency) แต่ละระดับตำแหน่งของแต่ละสายงานเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และภาระงานจริงที่เปลี่ยนไปจากการปรับโครงสร้างองค์กร พร้อมมีเกณฑ์การประเมินสมรรถนะรายบุคคล เพื่อให้รู้ว่าจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองอย่างไร เพื่อการก้าวไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น (ดำเนินการแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2565) นอกจากนี้ สำนักงานยังมีการจัดทำแนวทางการกำหนดผู้เป็น Talent และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อการบริหารจัดการภารกิจ กำลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สพธอ. มีการดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานโดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมสวัสดิการที่หลากหลายอย่างเหมาะสมให้พนักงานและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะได้มีกำลังกายและกำลังใจอย่างเต็มที่ในการทำงานและส่งมอบผลงานอันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ โดยมีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงาน โดยในปี 2565 สพธอ. ได้ดำเนินการ ดังนี้
 • จัดหาเครื่องมือทางดิจิทัล (Hardware Software) และออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ ล้มป่วย หรือแพร่ระบาดเชื้อไปยังผู้อื่น นอกจากนี้ สำนักงานยังได้พัฒนาการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ไปสู่รูปแบบการทำงานนอกสถานที่ (Work from anywhere) เพื่อความยืดหยุ่นในการทำงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานในอนาคต
 • กำหนดเวลาการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (Flexible)  เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงการจราจรหนาแน่น หรือสามารถบริหารจัดการภารกิจส่วนตัวได้ก่อนมาทำงาน 
 • จัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการคิดค้นสิ่งใหม่ด้วย Co-working space ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะพูดคุยกันอย่างกว้างขว้างระหว่างศูนย์/ฝ่าย และทำให้พนักงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือความรู้ระหว่างกันได้มากขึ้น
 • จัดกิจกรรมในการสนับสนุนสังคมให้น่าอยู่ภายใต้ความชำนาญ/ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรของสำนักงาน (CSR) เช่น กิจกรรมตลาดบุญ
 • ดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของพนักงาน เช่น จัดให้มีการทำประกันสุขภาพ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบข้อบังคับด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นอกจากนี้ สพธอ. ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีช่องทางการสื่อสารภายในที่หลากหลายและจัดกิจกรรมสื่อสารภายในอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรม ETDA On AIR และ กิจกรรม Homeday ซึ่งจะมีการจัดในเกือบทุกสัปดาห์ เป็นต้น เพื่อผู้บริหารได้สื่อสารนโยบายองค์กรให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึง พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถสื่อสารหรือขอความร่วมมือเพื่อผลักดันภารกิจต่างๆ ภายในองค์กร (ดำเนินการตลอดทั้งปี 2565)

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สพธอ. มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่โปร่งใสและเป็นมาตรฐาน โดยบุคลากรทุกคนจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและสรรหาที่โปร่งใสและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมได้สมัครและแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมบนเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับ ก่อนมีการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรตามข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ สพธอ. และสำหรับในปี 2565 สพธอ. ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจนและเปิดเผยโปร่งใสตามนโยบายที่วางไว้ (ดำเนินการตลอดทั้งปี 2565) ตั้งแต่
 • การกำหนดเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
 • ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์งาน สรุปผลการคัดเลือก
 • จนถึงกระบวนการบรรจุและแต่งตั้ง ตามขั้นตอนและกฎระเบียบที่กำหนดไว้

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สพธอ. มีระบบและวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม สามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงานได้อย่างชัดเจน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดลงมาในระดับองค์กร สู่ระดับศูนย์/ฝ่าย และนำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล (ดำเนินการตลอดทั้งปี 2565)
 • ผู้บริหารและพนักงานทุกคนคำนึงถึงการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร ทิศทางการดำเนินงาน และแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เป็นสำคัญ
 • พนักงานกับผู้บังคับบัญชาร่วมกันพิจารณาและทำการประเมินในทุกสองเดือน โดยจะเน้นการพูดคุยหารือและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีความท้าทายแต่สามารถทำได้จริง เพื่อให้ผลการดำเนินงานมีคุณภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน สพธอ. ได้ยึดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินภายใต้ระเบียบ สพธอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง สพธอ. พ.ศ. 2564
 • เมื่อการประเมินผลฯ แล้วเสร็จจะมีการสรุปผลภาพรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการกำกับ สพธอ. จากนั้นจะมีการพิจารณาข้อมูลผลการประเมินของพนักงานรายบุคคลกับการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทน พร้อมแจ้งผลอย่างเป็นทางการเพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบ พร้อมวางเป้าหมายในการทำงานและกำหนดแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะต่อไป
 • นอกจากนี้ ผลการประเมินจะถูกนำมาประกอบการพิจารณาการขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำปี การต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงาน การให้ออกจากงาน โดยยึดตามกรอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานอย่างเคร่งครัด
8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สพธอ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านการสร้างธรรมาภิบาลให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2565 สพธอ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยในหลายรูปแบบ ได้แก่ การอบรม สัมมนา งาน Homeday และการสื่อสารภายใน เพื่อให้พนักงานทั้งองค์กรเกิดความตระหนักและยึดมั่นในการประพฤติตนและทำงานตามกฎระเบียบวินัยและมีจริยธรรม โดยมีกิจกรรมสำคัญๆ  ดังนี้
 • กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ การรับ หรือเรียกรับทรัพย์สินจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (ประกาศที่หน้าเว็บไซต์เดือนกุมภาพันธ์ 2565)
 • จัดอบรมด้านการต่อต้านทุจริตเป็นประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักอยู่เสมอ (ดำเนินการแล้วในเดือนธันวาคม 2564)
 • นำเสนอชุดข้อมูลความรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอ (ดำเนินการแล้วในเดือนเมษายน 65)