TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

ระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) Documents

เกี่ยวกับ e-voting

banner_Open.jpg
Asset-3.png
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ให้บริการมีระบบที่ได้มาตรฐานมากขึ้น จึงกำหนดแนวทางการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองสำหรับระบบการลงคะแนนของผู้ให้บริการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ ว่าด้วยระบบการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Voting System)
คลิกดูรายละเอียด

information

มาตรฐาน
มาตรฐาน
Self-assessment
Self-assessment