TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Foresight Center

Foresight Center Documents

Foresight Center

text_menu.png
menuA_4.png
btn_aticle.png
btn_ourevent.png
btn_download.png
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือประเด็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในอนาคตและเป็นกลไกหลักที่นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกที่การแข่งขันทางธุรกิจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแสวงหาโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ดังนั้น ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำเป็นต้องมีการปรับตัวคู่ขนานไปพร้อมกัน
icon_readmore.png
img_index_aboutUS.jpg
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือ ธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตหรือที่เรียกว่า ETDA Foresight center ซึ่งจะเป็นกลุ่มงานที่เป็นเสมือนถังความคิด (Think Tank) ในการติดตามสัญญาณ (Signal) และแนวโน้ม (Trend) ในอนาคตเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำไปสู่การหาปัจจัยขับเคลื่อน (Driver) การจัดทำเป็นภาพฉายอนาคต (Scenario) จนต่อยอดนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การดำเนินงานของเรา ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาเครื่องมือและฐานข้อมูล การศึกษากรณีศึกษาที่เป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ไม่เพียงเท่านั้น เรายังหวังว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เครื่องมือและวิธีการศึกษาอนาคตที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ และเผยแพร่สู่สาธารณะในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเสนอบทความ การเสนองานวิจัย การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานและองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การจัดทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป
icon_close.png
About_Us_1.jpg

inno_index.png

txt_OurEvent.png
Misinformation Overload การระบาดของข่าวสารจอมปลอม
ในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายล้นหลาม บางครั้งก็ยากที่จะแยกความจริงออกจากความเท็จที่มีปะปนกันอยู่มากมาย
icon_readmore.png
From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง
“Phubbing” ผลกระทบที่ร้ายแรงแบบหนึ่งของการติดอินเทอร์เน็ต
icon_readmore.png
Immersive Technology and Metaverse for Mental Healthcare เมตาเวิร์สกับการดูแลสุขภาพจิต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มผสมผสานกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมมากขึ้น และเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า Immersive technology
icon_readmore.png
txt_OurEvent.png
อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Mental Health in Thailand 2033)
icon_readmore.png
Foresight Center by ETDA ชวนพาร์ทเนอร์ มองภาพอนาคตของการใช้ดิจิทัลในภาคท่องเที่ยวในอีก 10 ปีข้างหน้า
icon_readmore.png
ETDA จัดใหญ่ Digital Foresight Symposium 2022 เผยผล Foresight Research ฉายภาพอนาคตดิจิทัลในทศวรรษหน้า
icon_readmore.png
 
txt_OurEvent.png

V.02 Chat GPT - แมวสามตาพยากรณ์

V.01 Digital Fatigue - แมวสามตาพยากรณ์

Future Ready: Advancing Thailand for Digital Forward

Future of AI

FUTURE OF THAILAND DIGITAL WELL-BEING อนาคตของ ความเป็นอยู่ที่ดี ในยุคดิจิทัล ของคนไทย

The Digital Future of
thai tourism in 2033

Futures of Mental Health in Thailand 2033

Future of DIGITAL TRANSACTION อนาคตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์