TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Foresight Center

Foresight Center Documents

Foresight Center

text_menu.png
menuA_4.png
btn_aticle.png
btn_ourevent.png
btn_download.png
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือประเด็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในอนาคตและเป็นกลไกหลักที่นำไปสู่การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโลกที่การแข่งขันทางธุรกิจต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแสวงหาโอกาสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม ดังนั้น ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จำเป็นต้องมีการปรับตัวคู่ขนานไปพร้อมกัน
icon_readmore.png
img_index_aboutUS.jpg
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สำคัญในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือ ธุรกรรมออนไลน์ของประเทศ จึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์คาดการณ์อนาคตหรือที่เรียกว่า ETDA Foresight center ซึ่งจะเป็นกลุ่มงานที่เป็นเสมือนถังความคิด (Think Tank) ในการติดตามสัญญาณ (Signal) และแนวโน้ม (Trend) ในอนาคตเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นำไปสู่การหาปัจจัยขับเคลื่อน (Driver) การจัดทำเป็นภาพฉายอนาคต (Scenario) จนต่อยอดนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

การดำเนินงานของเรา ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาเครื่องมือและฐานข้อมูล การศึกษากรณีศึกษาที่เป็นเลิศทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และวิสัยทัศน์ ไม่เพียงเท่านั้น เรายังหวังว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เครื่องมือและวิธีการศึกษาอนาคตที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือ และเผยแพร่สู่สาธารณะในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเสนอบทความ การเสนองานวิจัย การจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานและองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การจัดทำความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่อไป
icon_close.png
About_Us_1.jpg

inno_index.png

txt_OurEvent.png
Misinformation Overload การระบาดของข่าวสารจอมปลอม
ในยุคนี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมายล้นหลาม บางครั้งก็ยากที่จะแยกความจริงออกจากความเท็จที่มีปะปนกันอยู่มากมาย
icon_readmore.png
From Cyber Addiction to Social Separation and Conflict การเสพติดออนไลน์สู่สังคมที่แตกแยกและขัดแย้ง
“Phubbing” ผลกระทบที่ร้ายแรงแบบหนึ่งของการติดอินเทอร์เน็ต
icon_readmore.png
Immersive Technology and Metaverse for Mental Healthcare เมตาเวิร์สกับการดูแลสุขภาพจิต
ในปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเริ่มผสมผสานกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมมากขึ้น และเราจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า Immersive technology
icon_readmore.png
txt_OurEvent.png
อนาคตสุขภาพจิตสังคมไทย พ.ศ. 2576 (Futures of Mental Health in Thailand 2033)
icon_readmore.png
Foresight Center by ETDA ชวนพาร์ทเนอร์ มองภาพอนาคตของการใช้ดิจิทัลในภาคท่องเที่ยวในอีก 10 ปีข้างหน้า
icon_readmore.png
ETDA จัดใหญ่ Digital Foresight Symposium 2022 เผยผล Foresight Research ฉายภาพอนาคตดิจิทัลในทศวรรษหน้า
icon_readmore.png
 
txt_OurEvent.png

V.02 Chat GPT - แมวสามตาพยากรณ์

V.01 Digital Fatigue - แมวสามตาพยากรณ์

Future Ready: Advancing Thailand for Digital Forward

Future of AI

The Digital Future of
thai tourism in 2033

Futures of Mental Health in Thailand 2033

Future of DIGITAL TRANSACTION อนาคตของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Future of DIGITAL IDENTITY อนาคตของการพิสูจน์ตัวตน