TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คณะกรรมการกำกับ

คณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

ครั้งที่ 1/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 02/12/2557 Attach
ครั้งที่ 2/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 02/12/2557 Attach
ครั้งที่ 3/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเงิน การลงทุน และติดตามงานที่สำคัญ 02/12/2557 Attach
ครั้งที่ 4/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 02/12/2557 Attach
ครั้งที่ 5/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบยุติธรรม (e-Justice) 02/12/2557 Attach
ครั้งที่ 6/2557 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 02/12/2557 Attach