TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2566 16/01/2567 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2565 15/03/2566 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2564 23/02/2565 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2563 22/02/2565 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2562 01/12/2562 Attach
​รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2561 01/12/2561 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2560 30/09/2560 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 01/12/2559 Attach
​รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2558 01/12/2558 Attach
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สพธอ. ประจำปีงบประมาณ 2557 01/12/2557 Attach