TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

การรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt Documents

การรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

img-provider-(2).png
บริการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Banner_top.jpg

Frame-16.png

img_txt2.png
มีคุณสมบัติตามที่กรมสรรพากรกำหนด
img_txt2.png
ประเมินรอบที่ 3/67 ตั้งแต่ 5 สิงหาคม 2567
img_txt2.png
การรับรอง รอบที่ 3/67 ภายในตุลาคม 2567


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนตรวจประเมิน

 

prepare_1-(2).png               prepare_2-(2).png               prepare_3-(2).png               prepare_4-(2).png               prepare_5-(2).png


ขั้นตอนการให้บริการ

Capture.PNG
service_menu1.png

แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน

1. ผู้สนใจรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง สามารถศึกษาข้อมูลจาก
- ขมธอ.21-2562
- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 48)
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมิน
- หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง

2. แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน

แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน

- หลังจากลงทะเบียนแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 1 วันทำการ
- ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 28 มิถุนายน 2567
- เข้าตรวจประเมินรอบที่  3/67 เริ่มตั้งแต่  5 สิงหาคม 2567
- ประกาศผลรอบที่  3/67 ภายในเดือน ตุลาคม 2567
service_menu2.png

ยื่นคำขอรับการตรวจประเมิน (แบบ น.ร. 01) /ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ

 1. ผู้ที่ได้รับการติดต่อกลับ จะต้องยื่นคำขอตรวจ และเอกสารประกอบ พร้อมลงนามด้วย
  Digital Signature จากผู้ให้บริการที่อยู่ภายใต้การรับรองจาก NRCA โดยส่งเอกสารที่สมบูรณ์แล้ว
  มาที่ช่องทางการรับเอกสาร email [email protected]
 2. ดาวน์โหลดแบบคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (แบบ น.ร. 01) ดาวน์โหลดที่นี่
 3. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 30,000 บาท

  ช่องทางการชำระเงิน :
  บมจ. กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
  ชื่อบัญชี:
  สพธอ. - เงินนอกงบประมาณ
  เลขที่บัญชี: 982-8-40291-2

ชำระเงินภายใน 7 วัน และนำส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ email [email protected]
(การชำระเงินและส่งหลักฐาน มีผลต่อการจัดลำดับผู้เข้ารับการตรวจประเมิน)
หมายเหตุ:
ผู้ขอรับการตรวจประเมินต้องนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ไปยื่นขอทดสอบระบบกับกรมสรรพากร
ซึ่งผลการทดสอบจะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมิน

service_menu3.png

ตรวจประเมิน

service_menu3_1.png

ขั้นตอนที่ 1
ตรวจประเมินเบื้องต้น โดยตรวจประเมินแบบคำขอ น.ร. 01 เพื่อประเมินความพร้อมของผู้ยื่นคำขอ
กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน สำนักงานสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนที่ 2
วางแผนกิจกรรมและการเตรียมการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตรวจประเมินตามกระบวนการที่จัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ

ขั้นตอนที่ 3
ตรวจประเมินเพื่อประเมินความสอดคล้องกับเกณฑ์การตรวจประเมินที่กำหนด
กรณีที่พบความไม่สอดคล้องสำคัญ
ผู้รับการตรวจประเมินจะต้องแก้ไขความไม่สอดคล้องสำคัญภายใน 90 วัน
กรณีที่พบความไม่สอดคล้องย่อย
ผู้รับการตรวจประเมินจะต้องส่งแผนการแก้ไขความไม่สอดคล้องย่อยมายังสำนักงานภายใน 30 วัน

ขั้นตอนที่ 4
นำเสนอคณะกรรมการทบทวนเพื่อทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของผลการตรวจประเมิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ รับรองพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจประเมิน

ขั้นตอนที่ 5
คณะกรรมการรับรองพิจารณาตัดสินให้การรับรอง

ขั้นตอนที่ 6
สำนักงานออกหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการแก่ผู้ยื่นคำขอรับการตรวจประเมินว่าการให้บริการนั้นมีความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรองผ่านทางเว็บไซต์

ตรวจติดตามผลทุก 1 ปี
ตรวจประเมินเพื่อติดตามการดำเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง (Surveillance Audit)

ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ
ตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง โดยจะดำเนินการทุก 3 ปี เพื่อการทบทวนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของผู้ให้บริการอีกครั้งว่าบริษัท/หน่วยงานมีการนำเกณฑ์การตรวจประเมินไปปฏิบัติ และยังมีประสิทธิผลอยู่ (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน)

หมายเหตุ:
1. ผู้ขอรับการรับรองต้องผ่านการทดสอบระบบนำส่งข้อมูลกับกรมสรรพากร
2. ระยะเวลาในการตรวจประเมินขึ้นอยู่กับ สถานที่ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง Business Complexity IT Complexity

service_menu4.png

ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน

 1. หลังการเข้าตรวจประเมิน สพธอ. จะส่งใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ทราบทางอีเมล
  (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง)
 2. ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม :
  - สั่งจ่ายเช็คในนาม สพธอ. – เงินนอกงบประมาณ
  - โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ บมจ. กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
  ชื่อบัญชี: สพธอ. - เงินนอกงบประมาณ
  เลขที่บัญชี: 982-8-40291-2
  - กรุณานำส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมได้ที่ email [email protected]

service_menu5.png

ประกาศผลการตรวจ

1. ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ที่นี่ และแจ้งผลผ่านอีเมล

 

information

ขอรับบริการ
ขอรับบริการ
เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
กฎ/ระเบียบ
กฎ/ระเบียบ
อัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียม
หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
หน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
คำถามที่พบบ่อย