TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Frame-1.png
สพธอ. กับนโนบายความเป็นส่วนตัว
        ในยุคแห่งการสื่อสารและส่งผ่านข้อมูลไปได้ทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ต มาตรฐานการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของการดำเนินกิจกรรมส่วนบุคคล การดำเนินการธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการของภาครัฐ ดังนั้น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จึงให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างยิ่งยวด และเพื่อให้ท่านเชื่อมั่นได้ว่า สพธอ. ได้ดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดีและจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่กระบวนการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและขอใช้สิทธิของตนเองตามที่กฎหมายกำหนด
 
 


 
ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
        เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงแนวทางการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อย่างเหมาะสม สพธอ. จึงได้เผยแพร่ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของแต่ละบริการ ซึ่งอธิบายถึงวัตถุประสงค์และแนวทางการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Frame-2.png