TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) Documents

การรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

information

พ.ร.ก. e-Meeting
พ.ร.ก. e-Meeting
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
รูปแบบการประเมิน
รูปแบบการประเมิน
ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อ
ขั้นตอนการประเมิน
ขั้นตอนการประเมิน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำถามที่พบบ่อย