TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Documents

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อ เอกสาร
1. พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
     แปลโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
2. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ​2563    
3. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ​2564
4. มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม
5. ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมินและรับรอง
     5.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจประเมิน
     5.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรอง
6. ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองระบบควบคุมการประชุม
7. ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้หนังสือรับรอง และเครื่องหมายรับรอง
8. ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้หนังสือรับรอง และเครื่องหมายรับรอง (ฉบับที่ 2)
9. แบบคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (น.ร.01)