TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

Web Validation Documents

Web Validation

คือ ระบบตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ TEDA Web Validation Portal เป็นระบบการให้บริการที่ สพธอ. จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและผู้ประกอบการ ให้มีแหล่งตรวจสอบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Time Stamping) การลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามบริการ TEDA Web Validation Portal สามารถตรวจสอบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดแก่ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงข้อมูลเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารตามรายการโครงสร้างที่มีการลงทะเบียนไว้กับ สพธอ. และความครบถ้วนถูกต้องทางโครงสร้างของเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยรูปแบบการตรวจเป็นไปตามวิธีการของ Cryptography

รองรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการสร้าง และบันทึกเป็นรูปแบบ PDF หรือ PDF/A-3 (มีนามสกุล .pdf) หรือ XML (มีนามสกุล .xml) ซึ่งรวมถึงเอกสารภายใต้โครงการ e-Tax Invoice by Email และ e-Tax Invoice and e-Receipt
ช่องทางการเข้าใช้บริการ มีทั้งรูปแบบ website และ API ซึ่งไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

 

Web Validation

Information

ติดต่อเรา
ติดต่อเรา