TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Service Auditor Program

เครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service Documents

เครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service

 

ปัจจุบัน สพธอ.มีการให้บริการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการด้าน Digital Service เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมให้ธุรกิจบริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ รวมถึงมีการขยายรูปแบบและขอบเขตการให้บริการ ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนามาตรฐานและแนวทางในการตรวจประเมินเพื่อรองรับและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานธุรกิจบริการทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง


ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service ภายใต้ บริการนำร่อง e-Tax Service Provider และ e-Meeting กับผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการตรวจประเมินได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการตรวจประเมินและสร้างให้เกิด ecosystem ที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์