TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Service Auditor Program

เครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service Documents

เครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service

 

ปัจจุบัน สพธอ.มีการให้บริการตรวจประเมินระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการด้าน Digital Service เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ และส่งเสริมให้ธุรกิจบริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ รวมถึงมีการขยายรูปแบบและขอบเขตการให้บริการ ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น จึงต้องมีการพัฒนามาตรฐานและแนวทางในการตรวจประเมินเพื่อรองรับและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานธุรกิจบริการทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง


ด้วยเหตุดังกล่าว จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการตรวจประเมิน Digital Service ภายใต้ บริการนำร่อง e-Tax Service Provider และ e-Meeting กับผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการตรวจประเมินได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงเป็นการยกระดับคุณภาพบุคลากรด้านการตรวจประเมินและสร้างให้เกิด ecosystem ที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

 

banner_text_table.png

  ชื่อ - นามสกุล บทบาท ขอบข่ายการตรวจประเมิน วันที่ขึ้นทะเบียน
e-Tax SP e-Meeting
1 คุณธวัชชัย พริ้งพร้อม Lead Auditor 15 ธ.ค. 66
2 คุณวนา ตรีวัชรานนท์ Lead Auditor 15 ธ.ค. 66
3 คุณพุธ นาฑีสุวรรณ Lead Auditor 15 ธ.ค. 66
4 คุณวิสุทธิ์ แก้วทอง Lead Auditor 15 ธ.ค. 66
5 คุณนิธิ สกุลพานิช Lead Auditor   15 ธ.ค. 66
6 คุณกิติกร ดาวพิเศษ Lead Auditor   15 ธ.ค. 66
7 คุณเปรม ศรีรุ่งธรรม Auditor 15 ธ.ค. 66
8 คุณวารุณี แก้วอาสา Auditor 15 ธ.ค. 66
9 คุณธนกฤต อมาตยกุล Auditor   15 ธ.ค. 66
10 คุณโสภณ รัตนรังษี Auditor   15 ธ.ค. 66
1

ชื่อ-นามสกุล : คุณธวัชชัย พริ้งพร้อม


บทบาท : Lead Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP และ e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
2

ชื่อ-นามสกุล : คุณวนา ตรีวัชรานนท์


บทบาท : Lead Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP และ e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
3

ชื่อ-นามสกุล : คุณพุธ นาฑีสุวรรณ


บทบาท : Lead Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP และ e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
4

ชื่อ-นามสกุล : คุณวิสุทธิ์ แก้วทอง


บทบาท : Lead Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP และ e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
5

ชื่อ-นามสกุล : คุณนิธิ สกุลพานิช


บทบาท : Lead Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
6

ชื่อ-นามสกุล : คุณกิติกร ดาวพิเศษ


บทบาท : Lead Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
7

ชื่อ-นามสกุล : คุณเปรม ศรีรุ่งธรรม


บทบาท : Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP และ e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
8

ชื่อ-นามสกุล : คุณวารุณี แก้วอาสา


บทบาท : Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP และ e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
9

ชื่อ-นามสกุล : คุณธนกฤต อมาตยกุล


บทบาท : Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Tax SP
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66
10

ชื่อ-นามสกุล : คุณโสภณ รัตนรังษี


บทบาท : Auditor
ขอบข่ายการตรวจประเมิน: e-Meeting
วันที่ขึ้นทะเบียน : 15 ธ.ค. 66