TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Service Auditor Program

เอกสารที่เกี่ยวข้อง Documents

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
หัวข้อ เอกสาร
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก
2. ระเบียบ สพธอ. ว่าด้วยการเบิกค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินภายนอก พ.ศ. 2566
3. คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ตรวจประเมินภายนอก
4. คำขอรับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมิน หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายนอก    
5. ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติผู้ตรวจประเมิน    
6. ตัวอย่างแบบฟอร์มประวัติการตรวจประเมิน (Audit Log)    
7. ตัวอย่างแบบฟอร์มการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง