TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

AIGC

Our services Documents

Our services

 

บริการให้คำปรึกษา

- การพัฒนากรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Framework) ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของไทยและสอดคล้องกับนโยบายระดับสากล
- ประเด็นผลกระทบและปัญหาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ที่ขาดธรรมาภิบาล

service_img1@3x.png

 

บริการด้านการศึกษาวิจัย

- AI Social Impact (ผลกระทบทางสังคม)
- AI Ethics Governance (จริยธรรม ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์)

service_img2@3x.png

 

บริการให้ความรู้

เกี่ยวกับ AI Governance

service_A1.png
AI Governance Course for Executive หลักสูตร AI  Executive Program: Digital Healthcare สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรรุ่นที่ 1 ได้ที่นี่ และโปรดติดตามหลักสูตรรุ่นที่ 2 เร็วๆนี้

AI CHANGE AGENT PROGRAM: AICA หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับองค์กรสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล เปิดรับสมัครแล้วสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่นี่

service_A2.png
AI Act AI Strategy plan AI Principle AI Governance AI Risk