TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ประกาศ

สรุปการจัดซื้อจ้างปีที่ผ่านมา

สรุปการจัดซื้อจ้างปีที่ผ่านมา

รายการประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด จำนวนรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด 122 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง 6 รายการ
รายการจัดซื้อ/จัดจ้างที่เสร็จแล้ว 110 รายการ
จำนวนรายการที่ยกเลิก 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ร่าง)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้มารับเอกสาร
ผู้มายื่นเอกสาร
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้ชนะ
ข้อมูลสาระสำคัญ
1
ประกาศประกวดราคา "จัดซื้อระบบวิเคราะห์และเฝ้าระวังภัยคุกคาม"
วิธีประกวดราคา
-
-
-
-
-
-
-