TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

บริการดิจิทัลและโครงสร้าง

NRCA NRCA

NRCA

ด้วยการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมทั้งการทำธุรกรรมในส่วนของประชาชนหรือผู้บริโภคนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แต่การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการยื่นยันตัวตนว่าเป็นบุคคลหรือระบบสารสนเทศนั้นจริง ๆ จึงจำเป็นต้องพัฒนา

เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ
(Public Key Infrastructure) หรือที่เรียกกันว่า “PKI”
 

ซึ่งมีคุณสมบัติในการเข้ารหัสลับ เพื่อรักษาความลับและใช้ในการลงลายมือชื่อดิจิทัล(Digital Signature) ลายมือชื่อดิจิทัลสามารถระบุเจ้าของลายมือชื่อดิจิทัลนั้นได้ เมื่อใช้ลายมือชื่อดิจิทัลกำกับข้อความหรือเอกสารได้แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับข้อความ เอกสาร หรือลายมือชื่อดิจิทัลนั้น ก็จะสามารถตรวจพบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ จึงทำให้การลงลายมือชื่อดิจิทัลดังกล่าวนอกจากจะสามารถระบุตัวบุคคลได้แล้ว ยังสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อันทำให้เจ้าของลายมือชื่อดิจิทัลไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดในธุรกรรมที่ทำได้

info1.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)เพื่อให้ทำหน้าที่พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนามาตรฐาน และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ทำภารกิจพัฒนา National Root CA ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีขอบเขตครอบคลุมที่มิใช่แต่เพียงแค่การซื้อขายสินค้า การให้บริการ การจ้างแรงงาน หรือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการของรัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการด้านระบบ National Single Window ของระบบ e-Logistics  และการให้บริการด้านสาธารณสุขทางออนไลน์ในระดับชาติ (National Healthcare) ด้วย

การดำเนินงาน National Root CA

สพธอ. ดำเนินการให้ประเทศไทยมีระบบ National Root CA ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการตามมาตรฐานสากล และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงสุด
 
National Root CA เป็นศูนย์กลางในการสร้างความเชื่อมโยงในการทำงานร่วมกันทางเทคนิคระหว่างผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใน และต่างประเทศอันทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่า การตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของ CA ในประเทศ และ CA ในต่างประเทศ สามารถทำงานหรือตรวจสอบระหว่างกันได้ และพร้อมสำหรับใช้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอื่น ๆ ของประเทศ เช่น โครงการ National Single Window และ National Healthcare เป็นต้น
 
National Root CA เป็นระบบที่ช่วยลดต้นทุน และประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศในภาพรวม เพราะเป็นศูนย์กลางในการทดสอบ และเชื่อมโยงการทำงานทางเทคนิคกับ CA ต่างประเทศ ซึ่งต่างไปจากระบบที่ให้ CA แต่ละรายในประเทศ ไปทดสอบทำงานร่วมกับ CA ในต่างประเทศเอาเอง