TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

สถิติและข้อมูล

สถิติและข้อมูล Documents

สถิติและข้อมูล

สถิติของ สพธอ.

index_1-(1).jpg
การสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (Value of e-Commerce Survey in Thailand)
Value of e-Commerce Survey in Thailand เป็นโครงการสำรวจรายปีจัดทำขึ้นโดย สพธอ. ที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมูลค่าของ e-commerce ของประเทศไทย
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png
index_1-(1).jpg
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Behavior)
Thailand Internet User Behavior เป็นโครงการสำรวจรายปี ที่ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลมายาวนานนับทศวรรษ มาดูกันว่าภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไร เจนเนอเรชันไหนจะครองแชมป์ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด กิจกรรมไหนเป็นขวัญใจชาวสังคมออนไลน์ แต่ละเจนเนอเรชันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตฮอตฮิตเป็นเรื่องอะไร และอีกมากมาย ไม่อยากพลาดข้อมูลที่น่าสนใจ คลิกดูผลการสำรวจกันเลย
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png

การจัดอันดับตัวชี้วัดระดับสากล และตัวชี้วัดด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

Global / E-Transaction Index and Indicators Ranking

index_1.jpg
สถานภาพและผลการจัดอันดับตัวชี้วัดระดับสากล (e-Transaction Index)
ตัวชี้วัดระดับสากล หมายถึง ดัชนี (Index) หรือการจัดอันดับ (Ranking) ที่ถูกจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และจัดทำขึ้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติเพื่อใช้ในการประเมินสถานภาพ หรือระดับของการพัฒนาของประเทศ/กลุ่มประเทศ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำและกรอบที่กำหนด
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png
index_2.jpg
ตัวชี้วัดด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Strategic Indicators)
แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อย่างน้อย 5 ด้าน
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png
index_1-(1).jpg
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับสากล (Global Index Analysis)
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดระดับสากล เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ และจัดอันดับ ที่ถูกจัดทำขึ้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ โดยทาง ETDA ได้นำข้อมูลของประเทศไทยมาเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความแตกต่างกับประเทศอื่นๆ เพื่อหาแนวทางและนโยบายส่งเสริมการการพัฒนา ดัชนี และอันดับของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานชาติได้
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png
index_1-(1).jpg
ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สำคัญของไทยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดสากล (Thailand indicator with Global)
ตัวชี้วัดอื่นๆ ที่สำคัญของไทยนำมาเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดสากลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ ดัชนี ที่ถูกจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และจัดทำขึ้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรภายในประเทศไทย และนำมาเปรียบเทียบกับดัชนี หรือการจัดอันดับ ที่ถูกจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และจัดทำขึ้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติ เช่น (WDCR, GII) เพื่อดูแนวทางในการพัฒนา และนโยบายในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสามารถแข่งขันกับนานชาติได้
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png

Digital Service

E-Document
ข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
ข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทที่ให้บริการ e-Document โดยได้รับความร่วมมือบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยในการให้ข้อมูล ในรูปแบบการประเมินตนเอง (Self assessment) ซึ่งวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางให้ User ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และ SMEs ประชาชน ที่สนใจบริการ สามารถเข้ามาดูข้อมูลและเลือกใช้งานในการค้นหาหรือเลือกบริการที่เกี่ยวข้อง
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png
E-Document
ข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ e-Service
ข้อมูลผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ e-Service ดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลของบริษัทผู้ให้บริการ จากงาน DGT 2024 ดิจิทัลโซลูชัน ตรงจุด ตรงใจ ได้ทุกธุรกิจ ของ ETDA โดยได้รับความร่วมมือบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยในการให้ข้อมูล
Screen-Shot-2565-10-10-at-21-44-20.png

ความตกลงหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)