TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

สถิติและข้อมูล

สถิติและข้อมูล Documents

สถิติและข้อมูล

index_1.jpg
สถานภาพและผลการจัดอันดับตัวชี้วัดระดับสากล (e-Transaction Index)
ตัวชี้วัดระดับสากล หมายถึง ดัชนี (Index) หรือการจัดอันดับ (Ranking) ที่ถูกจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล และจัดทำขึ้น โดยหน่วยงานหรือองค์กรชั้นนำในระดับนานาชาติเพื่อใช้ในการประเมินสถานภาพ หรือระดับของการพัฒนาของประเทศ/กลุ่มประเทศ ตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำและกรอบที่กำหนด
index_2.jpg
ตัวชี้วัดด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Strategic Indicators)
แผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ของประเทศไทยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ได้มีการกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ อย่างน้อย 5 ด้าน
index_1-(1).jpg
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย Thailand Internet User Behavior
Internet User Behavior (IUB) เป็นโครงการสำรวจรายปี ที่ศึกษาพฤติกรรมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เก็บข้อมูลมายาวนานนับทศวรรษ มาดูกันว่าภาพรวมการใช้อินเทอร์เน็ตจะเป็นอย่างไร เจนเนอเรชันไหนจะครองแชมป์ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุด กิจกรรมไหนเป็นขวัญใจชาวสังคมออนไลน์ แต่ละเจนเนอเรชันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจอะไรบ้าง ปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตฮอตฮิตเป็นเรื่องอะไร และอีกมากมาย ไม่อยากพลาดข้อมูลที่น่าสนใจ คลิกดูผลการสำรวจกันเลย