TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

การกำกับดูแล

เกี่ยวกับ สพธอ.

AIGC

AIGC Documents

AI Governance Clinic

lead@3x.png

ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance Clinic: AIGC) เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา กรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในทุกภาคส่วนตลอดจนเป็นแหล่งให้คำปรึกษา พัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์

Missions

img1@3x.png AI Policy and Governance
พัฒนากรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการ ทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับบริบท ของไทยและสอดคล้องกับแนวนโยบายในระดับสากล
img2@3x.pngConsultation
ให้คำปรึกษาด้านนโยบายและธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
img2@3x.pngKnowledge Sharing
พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI Application) อย่างมีธรรมาภิบาล
img2@3x.pngNetworking
สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

img2@3x.png

ETDA เปิดตัวศูนย์ “AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)” จับมือ “เนคเทค -กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ลุยสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการแพทย์ อ่านต่อ

Panel Discussion “The Needs for AI Governance” created by AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)

 
Contact us
ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์
AI Governance Clinic: AIGC

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 15 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 123 1237
โทรสาร : 02 123 1200
Email : [email protected]
img2@3x.png
partnerS
sponser.jpg