TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

AIGC ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้าน AI Governance แก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัท EGCO

AIGC Documents
 • 13 ก.พ. 67
 • 172

AIGC ร่วมสร้างองค์ความรู้ด้าน AI Governance แก่ผู้บริหารระดับสูงบริษัท EGCO

13 กุมภาพันธ์ 2567 – ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (AIGC) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการบรรยาย เรื่อง “AI Governance Training for EGCO Board & Executives” แก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท EGCO ในรูปแบบไฮบริด ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กโก (สำนักงานใหญ่)

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอาวุโส สพธอ. และ คุณธิติกร ตระกูลศิริศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ AIGC เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในบริบทของธุรกิจพลังงานไฟฟ้า รวมถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรคำนึงถึงเมื่อนำ AI เข้ามาใช้กับธุรกิจ

Slide6.JPG

เนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมประเด็นสำคัญดังนี้
 • การกำกับดูแล AI: แนวทางและหลักการสำคัญในการนำ AI มาใช้
 • โครงสร้างหน่วยงานกำกับดูแล AI: คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบ
 • การประเมินและบริหารความเสี่ยง: ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้ AI และแนวทางการบริหารจัดการ
 • บทบาทของคณะกรรมการ: หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI
 • แนวปฏิบัติที่ดี: ตัวอย่างแนวทางการกำกับดูแล AI ของบริษัทชั้นนำ
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วม
 • เข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของ AI Governance
 • เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
 • สามารถประเมินและบริหารความเสี่ยงจากการประยุกต์ใช้ AI
 • มีแนวทางในการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้ AI
สำหรับหน่วยงานที่สนใจ เพิ่มองค์ความรู้ของผู้บริหารและพนักงานด้าน AI Governance สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ AIGC

Rating :
Avg: 0 (0 ratings)