TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Service Auditor Program

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก Documents

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก

 


ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ผู้สนใจขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก และเอกสารประกอบมาที่
คำขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอกด้านการตรวจประเมิน Digital Service


ตรวจสอบคุณสมบัติ

2.1 สำนักงานรับคำขอ และตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก คลิกที่นี่

2.2 กรณีที่มีรายละเอียดที่จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ โดยสำนักงานแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขภายใน 10 วันทำการ หลังจากวันที่รับคำขอ โดยผู้ยื่นคำขอต้องจัดส่งหลักฐานการแก้ไขภายใน 10 วันทำการหลักจากวันที่ได้รับแจ้ง กรณีไม่จัดส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดสำนักงานจะพิจารณายกเลิกคำขอ


ประเมินสมรรถนะ

3.1 สำนักงานแต่งตั้งผู้ประเมินสมรรถนะ

3.2 ผู้ตรวจประเมินภายนอกเข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งแรกกับ สพธอ.

3.3 ประเมินสมรรถนะ ดำเนินการประเมินสมรรนถนะของผู้ตรวจประเมินภายนอก
(1) กรณีที่ผลการประเมินผ่านให้ดำเนินการนำผลการประเมินมาดำเนินการต่อในข้อ 4
(2) กรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านให้ดำเนินการประเมินซ้ำตามข้อ 3.2-3.3 และนำผลการประเมินมาดำเนินการต่อในข้อ 4.


ขึ้นทะเบียน

4.1 พิจารณาขึ้นทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินภายนอก

4.2 แจ้งผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน


กำกับดูแล และติดตามประเมินผล

5.1 วางแผนการประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมินภายนอก อย่างน้อยทุก 2 ปี เพื่อพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด

5.2 ผู้ตรวจประเมินภายนอก ต้องจัดส่งหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 15 ชั่วโมงต่อปีให้สำนักงาน ได้แก่ การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงช่วงเวลา ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม และผู้จัดกิจกรรม
หมายเหตุ กรณีต้องการขอปรับระดับ ขอขยายขอบข่าย ให้ดำเนินการตามข้อ 1
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
คุณบรรณกร เนาถาวร
โทรศัพท์: 02-123-1234  ต่อ 91423  อีเมล: [email protected]