TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

ขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง Documents

ขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

 


แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน

1. ผู้สนใจรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง สามารถศึกษาข้อมูลจาก
- ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
- มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม


2. แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน

แจ้งความประสงค์ขอตรวจประเมิน

3. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ยื่นคำขอรับการตรวจประเมิน

1. ผู้ที่ได้รับการติดต่อกลับ จะต้องยื่นคำขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง และเอกสารประกอบมาที่ช่องทางการรับเอกสาร อีเมล [email protected]

2. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ 20,000 บาท ภายใน 7 วันทำการ และนำส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ ได้ที่อีเมล [email protected] (การชำระเงินและการส่งหลักฐานมีผลต่อการจัดลำดับผู้เข้ารับการตรวจประเมิน)

ดาวน์โหลด น.ร. 01  ภาคผนวก ก.ตรวจประเมิน


ตรวจติดตามผลทุก 1 ปี
ตรวจประเมินเพื่อติดตามการดำเนินการในช่วงก่อนครบรอบการตรวจประเมินใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง (Surveillance Audit)

ตรวจประเมินใหม่ทั้งระบบ
ตรวจประเมินใหม่เพื่อต่ออายุการรับรอง โดยจะดำเนินการทุก 2 ปี เพื่อการทบทวนความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของผู้ที่ได้รับการรับรองว่ามีการนำเกณฑ์การตรวจประเมินไปปฏิบัติ และยังมีประสิทธิผลอยู่ (แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วัน)ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน

1. หลังการเข้าตรวจประเมิน สพธอ. จะส่งใบเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ให้ทราบทางอีเมล (กำหนดชำระภายใน 30 วันหลังจากได้รับแจ้ง)

2. ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน 180,000 บาท และนำส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน ได้ที่อีเมล [email protected]ประกาศผลการตรวจ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง ที่นี่ และแจ้งผลผ่านอีเมล

         
ตารางอัตราค่าธรรมเนียม

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียม (ต่อคำขอ)
1 ค่าธรรมเนียมคำขอ
1. เพื่อขอรับการตรวจประเมินครั้งแรก
2. เพื่อขอรับการตรวจประเมินใหม่ (ต่ออายุ)
20,000 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 180,000 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตามผล 80,000 บาท


อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจรับรองระบบควบคุมการประชุม