TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

คำถามที่พบบ่อย

e-Meeting Documents

1
1249

  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 ได้แก่ การประชุมที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม โดยได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากผู้ร่วมประชุมไม่ได้รวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยผู้ร่วมประชุมอาจจะอยู่ในที่ประชุมเดียวกันบางส่วนหรือไม่ก็ได้ ซึ่งครอบคลุมทั้งการประชุมของหน่วยงานรัฐและการประชุมของหน่วยงานเอกชน เช่น การประชุมคณะกรรมการ การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น


  ทั้งนี้ พ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2563 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายกลาง ที่รองรับการประชุมที่ดำเนินการโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าสามารถทำได้โดยมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกันกับการประชุมแบบปกติที่เชิญผู้เข้าร่วมประชุมมาร่วมประชุมในที่เดียวกัน หากว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ดำเนินการสอดคล้องกระบวนการและมาตรฐานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกาศกำหนด โดยที่หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมแต่ละประเภทยังคงเป็นไปตามกฎหมายสำหรับการประชุมเรื่องนั้นๆ

2
1010
  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับทั้งกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าร่วมทางออนไลน์ก็ได้ เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน มีผู้มาประชุมอยู่ในห้องประชุมร่วมกัน 3 คน และอีก 2 คนเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น
3
1266
  การรับรองระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานระบบควบคุมการประชุม ที่นอกจาก ผู้ให้บริการจะพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐานด้วยตนเองแล้ว หากต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือของการให้บริการระบบควบคุมการประชุม สามารถยื่นขอให้ ETDA เข้าไปดำเนินการตรวจประเมินและรับรองความสอดคล้องของระบบฯ ที่ตนให้บริการได้
4
1064
  ปัจจุบันการตรวจประเมินและการรับรองความสอดคล้องของระบบ e-Meeting สามารถทำได้ สองรูปแบบ ได้แก่
  1. การประเมินตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผู้ให้บริการระบบ e-Meeting สามารถดำเนินการประเมินตนเอง และส่งแบบประเมินมายัง ETDA เพื่อตรวจสอบแบบประเมินความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุมของผู้ให้บริการว่าได้ประเมินตนเองด้วยความเข้าใจตามข้อกำหนดหรือไม่ และ ETDA จะนำรายชื่อผู้ประเมินฯ และชื่อระบบe-meeting ที่ทำการประเมินฯ เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์
  2. การรับรองความสอดคล้องของระบบ โดย ETDA (Certification) ซึ่งผู้ให้บริการระบบ e-Meeting สามารถแจ้งความประสงค์ของรับการตรวจประเมินได้ตามรอบการตรวจประเมินที่ ETDA ประกาศ
5
860
  การตรวจประเมินทั้งแบบ Self-assessment และ Certification สามารถจัดแบ่งขอบเขตของการตรวจประเมินและการรับรองได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
  1. การประชุมทั่วไป
  2. การประชุมลับ
  3. การประชุมลับ ซึ่งระบบการประชุมติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร
  โดยระบบที่ขอตรวจประเมินหรือรับรองความสอดคล้องฯ สามารถทำได้ทั้งการให้บริการแบบ On-Cloud และแบบ On-Premise
   
6
1240
  การแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุม e-Meeting ก็เพื่อยืนยันว่าผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดวิธีการแสดงตัวตนไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมจึงสามารถกำหนดวิธีการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม เช่น การขานชื่อ การให้ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นรับรอง การ login ด้วย passcodeที่ผู้จัดประชุมกำหนดให้ เป็นต้น
7
1113
  มาตรฐานทั่วไปสำหรับ e-Meeting ที่เป็นการประชุมลับ นอกจากจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของ สพธอ. แล้ว ยังมีประเด็นพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้
  1. ผู้จัดประชุม ต้องกำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมรู้ข้อมูลในการประชุมลับ
  2. ผู้ร่วมประชุม ต้องรับรองต่อที่ประชุมว่าไม่มีใครรู้ถึงข้อมูลการประชุมลับ
  3. ผู้ร่วมประชุม ควรประชุมในพื้นที่ปิด ที่ไม่มีคนอื่นเข้าออกในบริเวณดังกล่าวได้
  4. ห้ามบันทึกเสียง หรือทั้งภาพและเสียงในการประชุมลับ
  นอกจากนี้ กรณีที่เป็นการประชุมลับของหน่วยงานภาครัฐ ยังต้องพิจารณาเรื่องการใช้ระบบควบคุมการประชุมที่ติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนใดไว้นอกราชอาณาจักรด้วย
8
966
  ในการประชุมแบบ e-meeting ในเรื่องลับตามมาตรฐานระบบ e-meeting กำหนดให้ต้องมีการยืนยันตัวตนผู้ร่วมประชุมแบบหลายปัจจัย (Multi-factor Authentication) ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีการ โดยอาจจะยืนยันตัวตนโดยอาศัยความสามารถของระบบควบคุมการประชุม หรือใช้ความสามารถของระบบประกอบกับปัจจัยอื่น เช่น การใช้ password ควบคู่กับ one-time password หรือ การ log-in ด้วย username/password และให้ผู้ร่วมประชุมอื่นซึ่งอยู่ในที่ประชุมรับรองการแสดงตัวตน เป็นต้น
  ทั้งนี้ หากระบบควบคุมการประชุมสำหรับการประชุมลับมีช่องทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย ก็จะทำให้ระบบมีความน่าเชื่อถือและยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของระบบควบคุมการประชุมมากยิ่งขึ้น