TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ที่ตั้งหน่วยงาน

ที่ตั้งหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี)
ชั้นที่ 6 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 123 1234
โทรสาร : 02 123 1200
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 -17:30 น.
กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป
ETDA Call Center : 02 123 1234
กรณีพบปัญหาการใช้บริการ
Helpdesk Support : 02 123 1292
กรณีแจ้งแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์
กรณีแจ้งเบาะแสการทุจริต
กรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล