TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

การกำกับดูแล

เกี่ยวกับ สพธอ.

ที่ตั้งหน่วยงาน

ที่ตั้งหน่วยงาน ที่ตั้งหน่วยงาน

ที่ตั้งหน่วยงาน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้น 20-22 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02 123 1234
โทรสาร : 02 123 1200
รับ-ส่งเอกสาร: ชั้น 21 หรือ [email protected]
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 -17:30 น.
กรณีติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป
ETDA Call Center : 02 123 1234
กรณีพบปัญหาการใช้บริการ
Helpdesk Support : 02 123 1292
กรณีแจ้งแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์
กรณีแจ้งเบาะแสการทุจริต
กรณีมีเรื่องร้องเรียน หรือมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล