TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

อัตราค่าธรรมเนียม Documents

อัตราค่าธรรมเนียม


 

ลำดับ รายการ ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ค่าธรรมเนียมระดับสูง
1 คำขอ
(1) เพื่อการตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองครั้งแรก
(2) เพื่อการตรวจประเมินใหม่ (ต่ออายุ)
30,000 บาท 30,000 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน เพื่อการรับรองครั้งแรกหรือเพื่อการต่ออายุ 470,000 บาท 670,000 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตามผลปีที่ 1 200,000 บาท 250,000 บาท
4 ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตามผลปีที่ 2 200,000 บาท 200,000 บาท
5 ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเพื่อขยายขอบข่าย จากระดับพื้นฐานเป็นระดับสูง -  

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมต่อระบบสำหรับบริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนระบบมีความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูง ได้มีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมแก่ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดูรายละเอียด

หมายเหตุ:
  1. อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นซึ่งผู้ยื่นขอรับการตรวจประเมินจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ สำนักงานจะตกลงก่อนการตรวจประเมินเป็นกรณีไป
  2. สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมข้างต้นให้เป็นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า