TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

อัตราค่าธรรมเนียม Documents

อัตราค่าธรรมเนียม


 

ลำดับ รายการค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน
1 ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอครั้งแรก/การตรวจประเมินใหม่ 30,000 บาท
2 ค่าธรรมเนียมการตรวจรับรอง 470,000 บาท
3 ค่าธรรมเนียมการตรวจติดตาม ปีที่ 1 และปีที่ 2 200,000 บาท

หมายเหตุ:
  1. อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
  2. ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินเพิ่มเติม ตามที่สำนักงานกำหนด (กรณีมีการตรวจติดตามการแก้ไขความไม่สอดคล้องสำคัญ / กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใด ๆ ตามขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน / กรณีที่มีข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจประเมิน / กรณีอื่นใดตามที่สำนักงานแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม)