TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ข้อเสนอแนะมาตรฐานและการรับรอง

เกี่ยวกับ Documents


สพธอ. ให้บริการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการ จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่กรมสรรพากร และ สพธอ. ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการให้บริการด้านใบกำกับภาษีในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากรมอบหมายให้ สพธอ. เป็นหน่วยงานรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการเป็นตัวแทนผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และ นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษา ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ.21-2562) ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Objectives) จำนวน 26 วัตถุประสงค์ รวม 129 ข้อกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้

  • ระดับสูง สำหรับผู้ให้บริการจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับพื้นฐาน สำหรับผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 

index_info2.png

ประโยชน์จากการรับรอง

 

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

 

มีการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยภายใต้การควบคุม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

เพื่อให้ข้อมูลและระบบการจัดเก็บข้อมูล มีความมั่นคงปลอดภัย เที่ยงตรงและพร้อมใช้งานเสมอ

 

เพื่อให้ผู้ให้บริการ (Service Provider) มีมาตรฐานในการบริการเดียวกัน

 

เกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับคู่ค้าในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบและรับรอง

 

เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าของผู้ให้บริการและเกิดความโปร่งใสทางการค้า

 

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ผู้ให้บริการ e-Tax invoice
และ e-Receipt ที่ กรมสรรพากร ได้ที่นี่

Banner_info.jpg

Banner_info_B.jpg