TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

การกำกับดูแล

เกี่ยวกับ สพธอ.

Knowledge Sharing

บทความ Foresight

บทความ

Foresight
Passion Economy : เศรษฐกิจจากความหลงใหล

เมื่อผู้คนเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นงานเพื่อสร้างรายได้ ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพจิตและเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

  • 23 ม.ค. 66
  • 92
Foresight
Crisis in future cities : วิกฤติในเมืองสะเทือนไปถึงสุขภาพจิตผู้อยู่อาศัย

ในยุคที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดำรงชีวิต และตัดสินใจที่จะแยกตัวออกจากครอบครัวใหญ่มาใช้ชีวิตส่วนตัวที่อิสระและแสวงหาความสะดวกสบายในสังคมเมือง จึงปฏิเสธไม่ได้ที่การขยายตัวของสังคมเมืองจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  • 23 ม.ค. 66
  • 58
Foresight
มองอนาคตดิจิทัลไทย ฉายภาพด้วย Digital Foresight จับสัญญาณ 4 ประเด็น ไทยจะเตรียมพร้อมอย่างไร ?

หากย้อนกลับไปเมื่อ 2 - 3 ปีที่แล้ว การ Work From Home เป็นสิ่งที่หลายหน่วยงานยังไม่สามารถหาวิธีจัดการได้ ผู้ปกครองยังนึกภาพลูกหลานเรียนออนไลน์ (Online Learning) ไม่ออก การพบปะสังสรรค์ผ่านโลก Metaverse ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การปรับตัวของผู้ประกอบการภาคธุรกิจที่เปลี่ยนเป็นการค้าขายหรือให้บริการจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ยังเป็นทางเลือกมากกว่าทางรอด วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) เหล่านี้กลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันของมนุษย์เราอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป

  • 08 ส.ค. 65
  • 718