TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

โครงการเพื่อการศึกษา หารือ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่

โครงการเพื่อการศึกษา หารือ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ Documents

โครงการเพื่อการศึกษา หารือ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอแจ้งให้ทราบว่า สพธอ. โดยความร่วมมือของ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากัด และทีมนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการสนับสนุนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะ และพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Emerging Technologies) ในเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

(1) AI Governance for e-Business and Digital Services
(2) Blockchain Governance on Digital Services
(3) Trust Services for Digital Applications
(4) Data Sharing and Governance

โดย สพธอ. จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: [email protected]

กดที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ