TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

โครงการเพื่อการศึกษา หารือ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ Documents

โครงการเพื่อการศึกษา หารือ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลและส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่

graphic-(9).png

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

ต่อผลการศึกษาแนวทางการกำกับดูแล และส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จึงได้ดำเนินการโครงการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ หรือเทคโนโลยีที่คาดว่ากำลังจะเข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันของภาคธุรกิจและประชาชน โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และมาตรการกำกับดูแลและส่งเสริมจากนานาอารยประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดเตรียมมาตรการในการกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ท่านสามารถแสดงความเห็นในแต่ละเทคโนโลยีได้จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: [email protected]

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ความคิดเห็น

icon-technology-regulators.png
หน่วยงานกำกับดูแลทางเทคโนโลยี
icon-technology-private.png
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
icon-general-public.png
ประชาชนทั่วไป
  

การกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญา ประดิษฐ์สำหรับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และบริการดิจิทัล
(Artificial Intelligence Governance for e-Business and Digital Services)

การแบ่งปันข้อมูลระหว่าง ผู้ประกอบการธุรกิจ
(Data Sharing and Governance - Non-Governmental Sector)

กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม

แสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่: https://bmcknz.ie/3MKuIti
 

การกำกับดูแลบล็อกเชน สำหรับบริการดิจิทัล
(Blockchain Governance on Digital Services)

กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม

แสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่: https://bmcknz.ie/3GiIII9
 

บริการที่เชื่อถือได้ในบริบท ทางดิจิทัล
(Trust Services for Digital Applications)

กดที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม

แสดงความเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่: https://bmcknz.ie/3sXiaqp
 
  
กระบวนการหลังการรับฟังความคิดเห็น
 

สพธอ. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและประชาพิจารณ์มาประกอบการจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ

พัฒนาแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมต่อไป