TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

ETDA Local Digital Coach (ELDC) Documents

สร้างกำลังคนดิจิทัล พัฒนาชุมชนวิถีใหม่ อย่างยั่งยืน

leadgraphic_ELDC.png

ด้วยนโยบายในการนำเทคโนโลยีทางดิจิทัลเข้าไปช่วยลดความเหลื่อมล้ำในระดับชุมชน ​ ETDA จึงเห็นว่าการสร้างโอกาสเพื่อผลักดันและสนับสนุนชุมชนให้สามารถยกระดับการใช้ชีวิตได้มากขึ้น เป็นส่วนสำคัญ ทั้งในด้านการมีความรู้พื้นฐานเพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน เช่น ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การต่อยอดให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพผ่านการทำธุรกิจออนไลน์ ​

โดยกลไกหนึ่งที่ ETDA ได้ส่งเสริม คือ การสร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน หรือที่เรียกว่า ​
ETDA Local Digital Coach (ELDC)

โปรแกรมของ ELDC ได้คัดเลือกจากนักศึกษา คนในชุมชน และประชาชนที่มีศักยภาพในการต่อยอด ​
ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ใกล้เคียง มาผ่านกระบวนการอบรมของ ELDC เพื่อช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชน​

 ซึ่งมีการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ETDA ยังคงเฟ้นหาโค้ชในระดับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ​

ทั้งรัฐ เอกชน และหน่วยงานในพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค ​
เพื่อขยายโอกาสไปยังชุมชนต่างๆ ของประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

ETDA มุ่งหวังว่าโปรแกรม ELDC จะเป็นอีกหนึ่งกลไก ที่จะช่วยพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็ง​
สู่การเพิ่มรายได้รายได้ มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เพราะจะช่วยส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป​

EDC-Data.png

ELDC_Timeline.png
ELDC_Coach_process.png

ELDC LEARNING

หลักสูตรปูพื้นฐาน ก่อนก้าวมาเป็นโค้ชดิจิทัล เรียนเสร็จทำประเมินผล รับ e-Certificate ทันที

11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์
Social Commerce for Business
Easy e-Commerce : Basic Digital Commerce
ก้าวสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล
 

index_edcTrainer_Banner.png

ข่าวประชาสัมพันธ์


Opening Day กับโครงการ ETDA LOCAL DIGITAL COACH (ELDC) ปีที่ 5

ETDA ชวนมาดู Timeline โครงการ ETDA Local Digital Coach ELDC ปี 5

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ETDA Local Digital Coach ปีที่ 5 (ELDC)

ETDA ร่วมกับ โครงการกำลังใจฯ อบรมหลักสูตรพิชิตธุรกิจออนไลน์ และหลักสูตรการเป็นพลเมืองดิจิทัล ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ขยายการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพ
 

index_edcTrainer_Banner.png

information

รู้จัก ELDC
รู้จัก ELDC
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ETDA LOCAL DIGITAL COACH
ETDA LOCAL DIGITAL COACH
ELDC eLearning
ELDC eLearning