TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ธุรกิจบริการ Digital ID

ธุรกิจบริการ Digital ID Documents

ธุรกิจบริการ Digital ID

 

index_img1@2x.png
index_img1@2x.png

 

ความเคลื่อนไหว…

กฎหมายลำดับรองที่ประกาศแล้ว

  • ประกาศ คธอ. เรื่อง ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต
  • ประกาศ สพธอ. ที่ ธพส. 1/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต
  • ประกาศ สพธอ. ที่ ธพส. 2/2566 เรื่อง การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต
  • ประกาศ สพธอ. ที่ ธพส. 3/2566 เรื่อง การพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจและการนำส่งรายงานผลการตรวจประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
  • ประกาศ สพธอ. ที่ ธพส. 4/2566 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2565
  • ประกาศ สพธอ. ที่ ธพส. 5/2566 เรื่อง เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตและการพิจารณาความพร้อมของระบบงานสำหรับการเริ่มประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต
ท่านสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์ได้ตาม link นี้

อัปเดตการปรับปรุงเอกสาร

เวอร์ชัน 1.1

ระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล

  • กิจกรรม Workshop สาธิตการใช้งานระบบสนับสนุนการกำกับธุรกิจบริการทางดิจิทัล เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 66 สามารถ download เอกสารประกอบการ Workshop ได้ที่นี่
  • คู่มือการใช้งานระบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ร่างกฎหมายลำดับรองอยู่ระหว่างดำเนินการ

  • ร่างกฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจ