TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ธุรกิจบริการ Digital ID

ร่างหลักเกณฑ์ลำดับรอง Documents

ร่างหลักเกณฑ์ลำดับรอง

Draft_secondary_timeline.jpg

ร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองตามลักษณะของการให้บริการ

มาตรา 24 ให้สำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ โดยกำหนดตามลักษณะของการให้บริการ

Slide1.jpeg

ร่างหลักเกณฑ์ลำดับรอง ภายใต้ พ.ร.ฎ. Digital ID มาตรา 24

          ตามที่ สพธอ. อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำและนำเสนอ ร่างหลักเกณฑ์ลำดับรองภายใต้มาตรา 24 แห่ง พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการ Digital ID ต่อ คธอ. จึงจัดให้มีการเผยแพร่ร่างหลักเกณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปศึกษาเป็นแนวทาง
          ทั้งนี้ ด้วยร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างกระบวนการ จึงอาจมีการปรับปรุงเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สพธอ. จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป
 
รายการเอกสาร Download
Update การปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็น
(เอกสารนำเสนอ)
Attach
1. (ร่าง) หลักเกณฑ์การบริหารและจัดการความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
1.1 (ร่าง) แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID Risk Management Framework)
Attach
Attach
 
2. (ร่าง) หลักเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบให้บริการ
2.1 (ร่าง) แนวปฏิบัติว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก (Third Party Risk Management Guideline)
Attach
Attach
3. (ร่าง) หลักเกณฑ์การควบคุมดูแลและป้องกันการทุจริตหรือการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบให้บริการ Attach
4. (ร่าง) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริการ Attach
5. (ร่าง) หลักเกณฑ์ตามลักษณะของการให้บริการ Attach
6. (ร่าง) หลักเกณฑ์การคุ้มครองผู้ใช้บริการ และมาตรการบรรเทาความเสียหายและการชดใช้หรือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบธุรกิจ Attach
7. (ร่าง) หลักเกณฑ์การใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทน
7.1 (ร่าง) เอกสารแนบท้าย: ตัวอย่างงานที่ถือว่าเป็นการใช้บริการจากผู้รับดำเนินการแทนแยกตามลักษณะของการให้บริการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
Attach
Attach