TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

ETDA DIGITAL CITIZEN (EDC)

ETDA DIGITAL CITIZEN (EDC) Documents

ส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล

cover.png

"ส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล" คือแนวคิดสำคัญสำหรับ ETDA ในกำหนดทิศทางเพื่อร่วมผลักดันให้สังคมมีความเข้มแข็ง
มีภูมิคุ้มกันในการสื่อออนไลน์ เพราะรากฐานของสังคมก็คือคนในสังคมนั่นเอง
ETDA จึงได้นำแนวทางเพื่อการยกระดับความรู้ของคนในสังคม สู่การนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร ETDA ในการพัฒนาแนวทาง
 วางหลักสูตร พัฒนากิจกรรม จัดแคมเปญ ค้นหาเทรนเนอร์ ตลอดจนจัดทำและเผยแพร่สื่อในรูปแบบต่างๆ สำหรับส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
โดยมุ่งเน้น "การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ และมั่นคงปลอดภัย" ไปพร้อมๆ กัน
การดำเนินงานจะเป็นการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
โดยตั้งแต่ปี 2564 ทาง ETDA ได้มีการพัฒนาหลักสูตร ETDA Digital Citizen หรือ EDC เพิ่มเติมขึ้นภายใต้บริบทของคนไทย
ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน สำหรับวัยใส (เยาวชน) วัยเก๋า (ผู้สูงอายุ) และบุคคลทั่วไปที่สนใจที่มีใจอยากจะเรียนรู้ให้เท่าทันสังคมออนไลน์ในยุคดิจิทัลไปด้วยกัน

E-LEARNING

เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่เรียนเร็ว สะดวกตอนไหนก็เรียนได้ ทำแบบวัดผลรู้คะแนนทันที


หลักสูตร Digital Citizen คนไทย GO CYBER ฉบับวัยเก๋า

หลักสูตร Digital Citizen คนไทย GO CYBER ฉบับวัยใส
 

index_edcTrainer_Banner.png

ข่าวประชาสัมพันธ์


ETDA ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ อบรม EDC Trainer กับ 11 จังหวัดนำร่อง เพื่อร่วมส่งต่อความรู้ สู่สังคมดิจิทัล

ETDA นำทีมลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก ถ่ายทอดความรู้ เร่งสร้างภูมิให้เยาวชนไทย รู้เท่าทันภัยไซเบอร์

เปิดโฉมว่าที่ EDC Trainers ทั้ง 24 คน สู่สนาม Workshop “เทรนเนอร์ดิจิทัล”

index_shadows.png

เอกสารเผยแพร่​


ETDA Digital Citizen ฉบับวัยใส

ETDA Digital Citizen ฉบับวัยเก๋า

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต 2

วัยใส วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต

Information

รู้จัก EDC
รู้จัก EDC
Clip VDO ดูเพลินได้สาระ
Clip VDO ดูเพลินได้สาระ
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
EDC Trainer
EDC Trainer
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
e-Learning
e-Learning
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความ
บทความ
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย
การดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย