TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ สพธอ.

Digital Workforce & Literacy

EDC Trainer Documents

EDC Trainer

banner_EDC_Trainer.jpg

“ETDA Digital Citizen Trainer หรือ EDC Trainer” เปิดโอกาสให้คนไทยที่มีศักยภาพ ความพร้อม และมีเครือข่ายที่พร้อมนำไปขยายผลต่อ ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโปรแกรมการพัฒนา Trainer ไปกับทางหลักสูตร EDC เป็นการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติจริง (Experiential Learning) ทั้งภาคทฤษฎี การจัดทำแผนปฏิบัติการ สู่การลงพื้นที่เพื่อการทดลองในการสอนจริง มีการเก็บข้อมูล การเก็บ Feedback เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาเทรนเนอร์ให้เป็น EDC Trainer อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต

โดยที่ผ่านมาในปี 2565 ถึง 2566 มี EDC Trainer ที่ผ่านการเข้าอบรมเป็นเทรนด์เนอร์จำนวน 2 รุ่น ซึ่งนับว่าเป็นกำลังพลสำคัญด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาส่งต่อความรู้ ร่วมสร้างพลเมืองดิจิทัล  โดยการเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลจะต้องเรียนภาคทฤษฎี และจะต้องฝึกในภาคปฏิบัติด้วยการลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้ตามพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใน ชุมชน สถานศึกษา กลุ่มชมรมตาม จังหวัดต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะของการเป็นเทรนเนอร์ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 จนถึงปัจจุบันทางหลักสูตร EDC มี EDC Trainer ที่ผ่านการอบรม ในทุกๆ ปี โดยเปิดอย่างน้อยปีละ 1 รุ่น ที่เป็นการเปิดแบบทั่วไป และการลงพื้นที่เพื่อการพัฒนา EDC Trainer แบบเฉพาะกลุ่มร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ การทำงานผ่านแคมเปญร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มชมรมในจังหวัดต่างๆ และการขยายผลในระดับอุดมศึกษามากขึ้น เพื่อให้คนไทยในทุกครัวเรือนมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน เพื่อลดปัญหาผลกระทบจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ของคนไทย

banner_EDC_Trainer_2.png


 

กิจกรรม

index_1.jpg
EDC ตะลุยเมืองตาก ร่วมพัฒนาครูในสังกัดเทศบาลเมืองตาก อบรมหลักสูตร EDC Trainer เพื่อเรียนรู้ และตระหนักการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงเตรียมเผยแพร่ไปยังนักเรียนและชุมชน เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน
index_2.jpg
EDC ลงใต้ ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราช จัดอบรมหลักสูตร “เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อรอบรู้เรื่องกฎหมาย” เพื่อส่งต่อความรู้ สู่พลเมืองดิจิทัล ให้กับน้อง ๆ มัธยมปลาย
index_2.jpg
ETDA ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)  มุ่งพัฒนาให้ความรู้ทักษะด้าน Digital Skill ด้วยโปรแกรม EDC เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รู้เท่าทันโลกออนไลน์ ​​
index_2.jpg
ตามติดภารกิจ EDC Trainer รุ่นที่ 2
 

Contact.jpg