รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.66-001

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

ชั้น 37 และชั้น 38 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft 365 – Microsoft Teams ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 4/2565 วันที่ 9 ธันวาคม 2565

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

1 กุมภาพันธ์ 2564

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

1 กุมภาพันธ์ 2566

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

31 มกราคม 2568

12. หนังสือรับรอง