รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.66-008

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

70 Pasir Panjang Rd, #03-71 Mapletree Business City II, Singapore 117371

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 1/2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

1 เมษายน 2564

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

1 เมษายน 2566

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

31 มีนาคม 2568

12. หนังสือรับรอง