รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.66-009

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ One Conference ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ ซึ่งระบบควบคุมการประชุมติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 2/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

6 พฤษภาคม 2564

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

6 พฤษภาคม 2566

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

5 พฤษภาคม 2568

12. หนังสือรับรอง