รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.66-017

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ NT Conference ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ ซึ่งระบบควบคุมการประชุมติดตั้งและให้บริการในราชอาณาจักร

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 3/2566 วันที่ 20 ตุลาคม 2566

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

29 ตุลาคม 2564

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

29 ตุลาคม 2566

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

28 ตุลาคม 2568

12. หนังสือรับรอง