รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ.67-002

2. องค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

Zoom Video Communications, Inc.

3. สถานที่ตั้งขององค์กร/บุคคลที่ขอรับรอง

55 Almaden Blvd, 6th Floor, San Jose, California 95113

5. ขอบข่ายการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ครอบคลุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องทั่วไป และเรื่องลับ

6. การพิจารณาให้การรับรอง

การรับรองเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองครั้งที่ 5/2566 วันที่ 22 ธันวาคม 2566

7. ชื่อผู้ที่มีอำนาจลงนามของ สพธอ.

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

8. ตำแหน่งผู้ที่มีอำนาจลงนาม

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

9 กุมภาพันธ์ 2567

10. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

9 กุมภาพันธ์ 2567

11. วันที่หนังสือรับรองสิ้นอายุ

8 กุมภาพันธ์ 2569

12. หนังสือรับรอง