รายการข้อมูล

รายละเอียด

1. ชื่อหน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ชื่อหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบการพิมพ์ออก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. ชื่อระบบการพิมพ์ออกที่ได้รับการรับรอง

ระบบการพิมพ์ออกหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า

4. ชื่อประกาศ/กฎหมาย/ระเบียบ/ฯลฯ

หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การรับรองสิ่งพิมพ์ออก พ.ศ. 2555

5. เลขที่หนังสือรับรอง

สพธอ-210-100-015

6. ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง

นายชัยชนะ มิตรพันธ์

7. ตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรอง

ผู้อำนวยการ

8. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งแรก

19 มกราคม 2555

9. วันที่ออกหนังสือรับรองครั้งล่าสุด

6 พฤษภาคม 2564

10. วันที่หมดอายุของหนังสือรับรอง

16 ธันวาคม 2564

11. หนังสือรับรองกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Download

หมายเลข OID ของรูปแบบหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกที่ผ่านการพิจารณาโดย สพธอ. แล้วที่เว็บไซต์โอไอดี

12. หนังสือรับรองสถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออก

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Download
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Download
3. ธนาคารออมสิน Download
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Download
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) Download
6. ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Download
7. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด Download
8. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) Download
9. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) Download
10. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) Download

หมายเลข OID ของรูปแบบหนังสือรับรองสถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออกที่ผ่านการพิจารณาโดย สพธอ. แล้วที่เว็บไซต์โอไอดี

จำนวนรายชื่อสาขาของแต่ละสถานที่จัดทำสิ่งพิมพ์ออก สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองฉบับใหม่