TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

เกี่ยวกับ ETA

ความเป็นมา ความเป็นมา

ความเป็นมา Description

ปัจจุบันการทำธุรกรรมมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสารที่อาศัย การพัฒนาเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่มีวิธีการที่แตกต่างจากวิธีการทำซึ่งกฎหมายรองรับอยู่ ส่งผลให้ต้องมีการรองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือ การรองรับวิธีการส่ง และรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเพื่อให้มีการทำธุรกรรมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีผลในทางกฎหมายเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมโดยวิธีการทั่วไปที่เคยปฏิบัติอยู่เดิม และมีมาตรฐานน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ ระหว่างประเทศ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการทำธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2545 อนึ่งตามมาตรา 36 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ต่อมาได้มีการสถาปนากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเปลี่ยนประธานกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จาก “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ตามมาตรา 102 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้เพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นรองประธานกรรมการ และให้หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนราชการภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553