TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

e-tax Invoice & Receipt Documents

e-tax Invoice & Receipt Descriptions

e-tax Invoice & Receipt
  • นำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ยื่นเอกสารถูกต้องครบถ้วนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายใน 12 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าตรวจประเมินรอบที่ 1

เริ่มตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนไม่เกิน 6 บริษัท

เปิดแล้ว เข้าตรวจประเมิน รอบ 3 !!  

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนตรวจประเมิน

  • ข้อมูลบริษัทและขอบข่ายระบบ ข้อมูลบริษัทและขอบข่ายระบบ
  • ผังองค์กรและโครงสร้างทีมงาน ผังองค์กรและโครงสร้างทีมงาน
  • กระบวนการทำงานของระบบ กระบวนการทำงานของระบบ
  • ศึกษาและทำตามขมธอ. 21-2562 ศึกษาและทำตามขมธอ. 21-2562