TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการกำกับ

CIO CIO

CIO

นางจีราวรรณ

ตำแหน่งหน้าที่

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ประจำสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ วันที่

ติดต่อ

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)ชั้น 21 เลขที่ 33/4 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรสาร : 02 123 1200

วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“เป็นองค์กรที่สร้างนวัตกรรม ICT ด้านการบริการและการบริหารเพื่อสนับสนุน การพัฒนาการคลังและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แผนขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561 – 2565