TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คณะกรรมการกำกับ

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับ คณะกรรมการกำกับ สพธอ.

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับ

คณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

ประธานกรรมการ

นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

ประธานกรรมการ

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

คณะผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ

15 เมษายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์

กรรมการโดยตำแหน่ง

31 พฤษภาคม 2567 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย

ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางเมธินี เทพมณี

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์

ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางทิพยสุดา ถาวรามร

ด้านเศรษฐการเงิน

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

นางการดี เลียวไพโรจน์

ด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สังคม

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

กรรมการและเลขานุการ

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.สพธอ.)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

11 มีนาคม พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน