TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล Documents

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การวางแผนกำลังคน

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

สำนักงานมีการออกข้อบังคับคณะกรรมการ สพธอ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดให้บุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา หรือการคัดเลือก ให้เข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง จะต้องมีการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณาว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไปหรือไม่ ถ้าผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้ถือว่าสิ้นสุดสัญญาการปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้อำนวยการจะสั่งให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานต่อไปอีกก็ได้ แต่รวมระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี หากผลการประเมินยังต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้อีก ให้ถือว่าสิ้นสุดการปฏิบัติงาน

3. การพัฒนาบุคลากร

สพธอ. ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร โดย
3.1 ให้มีการปรับปรุงและทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เป้าหมาย และพันธกิจขององค์กรเป็นประจำ และจัดลำดับความสำคัญประเด็นในการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นแนวทาง ในการกำหนดหลักสูตร รูปแบบ วิธีการพัฒนาบุคลากร อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
3.2 วิธีการในการพัฒนาบุคลากร มีหลักเกณฑ์รองรับให้สามารถดำเนินการได้ โดยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. การให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน
 2. การให้ไปปฏิบัติงานวิจัย การสอน หรือการให้บริการทางวิชาการอื่น
 3. การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
 4. การอื่นใดตามที่จำเป็นและเหมาะสม

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

สพธอ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง ทั้งในระดับของ การทดลองปฏิบัติงานและระดับการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรทุกตำแหน่ง ดังนี้   
4.1 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน  ประเมินโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และความประพฤติ ซึ่งสอดคล้องกับตำแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยเป็นไปตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้

 1. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ให้ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
 2. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ให้ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงาน 
 3. คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 ไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรทุกตำแหน่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยให้มีการจัดทำตัวชี้วัดตามแบบที่ผ้อำนวยการกำหนด  โดยเป็นไปตามเกณฑ์คะแนน ดังนี้         

 1. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 81 ขึ้นไป ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่สูงกว่ามาตรฐานมาก
 2. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 61 แต่ไม่ถึงร้อยละ 81  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่สูงกว่ามาตรฐาน
 3. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 51 แต่ไม่ถึงร้อยละ 61  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐาน
 4. คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 31 แต่ไม่ถึงร้อยละ 51  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่ควรปรับปรุง
 5. คะแนนไม่ถึงร้อยละ 31  ให้ถือว่ามีผลการประเมินที่ไม่น่าพอใจ

5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

สพธอ. ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส บุคลากรของ สพธอ. จึงต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามโดยเคร่งครัด และหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อาจนำไปสู่มาตรการดำเนินการและบทลงโทษทางวินัยได้ และในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน สพธอ. จึงมีการพิจารณาการจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนอื่น รวมถึงการพิจารณาขึ้นเงินเดือนประจำปี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานต้นแบบที่มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กรด้วย 
ทั้งนี้ สพธอ. มีข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ดังนี้

 1. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม กรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555
 3. ระเบียบสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ สรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง พ.ศ. 2554
 4. ระเบียบสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้วยการศึกษาและฝึกอบรม พ.ศ. 2557
 5. ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง แผนการสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2560 - 2564)
 6. ประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)