TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้จัดการส่วนงานติดตามและประเมินผล (Performance Management) สำนักพัฒนาองค์กร

Update
:
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • สามารถวางแผน และดูแลทีมการทำงานให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ รายละเอียดของงาน 
  • กำกับดูแลงานติดตามและประเมินผลของสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน 
  • วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ประเมินผล และจัดทำรายงานการดำเนินงานทั้งในระดับแผนงาน/โครงการ และในภาพรวมขององค์กร และบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งมอบงานตามตัวชี้วัดได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด 
  • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอโครงการ 
  • ประสานงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ/แนวทาง การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  • สนับสนุนในกรณีมีโครงการรับจ้างวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานโครงการ) 
  • สนับสนุนงานกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรและหน่วยงานกำกับ 
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง 
  • อายุ 25 – 40 ปี 
  • การศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • ประสบการณ์ทำงาน
  มีประสบการณ์ทางด้านการจัดทำโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์ด้านการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานของรัฐ/องค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เพศ ชาย/หญิง 
  • อายุ 25 – 40 ปี 
  • การศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 • สมัครงาน
  หากคุณต้องการร่วมงานกับเรา ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มาที่ [email protected]
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ 0-2123-1234 หรือ [email protected]