TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศรับสมัครงาน Documents

ประกาศรับสมัครงาน

วิศวกรความมั่นคงปลอดภัย

Update
:
 • พฤษภาคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวสมฤทัย รอสูงเนิน
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายบริหารกลาง
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
 • เมษายน 2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายปัณณวัฒน์ คงดี
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป
 • มีนาคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายอามรรัตฬ์ ทิมสุวรรณ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  นายศุภวัส สิทธิธนสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  นายธนพล ลิมทวีสมเกียรติ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป
 • มกราคม 2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายกุลธวัช คำแมน
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป
 • ธันวาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  ​นางสาวเฌอณฎา สู่สว่าง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

  ​นางสาวนภาพร สีสอาด
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
 • ตุลาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  ​นายบรรณกร เนาถาวร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวพรทิพย์ ทองธรรมชาติ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

  นายศักดิธร จันทวิรัช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวขวัญหทัย แดงประเสริฐ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายบริหารกลาง
  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

  นายกฤตเมธ ธนภูมิพรพรหม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

  นายนนทวัฒน์ รัตนมงคลศักดิ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 • กันยายน 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายณัฐวุฒิ ศรีสังข์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวพรรณิภา ไพบูลย์สุขบำเพ็ญ 
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นายต่อตระกูล พิณรัตน์ยุทธการ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวธัญรดา โพธิ์พระรส
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นายทวิช ทวีประศาสน์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวจันทรรัตน์ ชุมแสง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวณัฐพร วิริยะประภานนท์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาววิศนี หองส่ำ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  นายปิยะบุตร เลิศธรรมจินดา
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป
 • สิงหาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายพณปภัส วรรณเพ็ชร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวชลลดา กลิ่นสาโรจน์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายบริหารกลาง
  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายบริหารกลาง
  ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป
 • กรกฎาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวจีริชุฎา จันทราบุตร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวปภาอร จวงจันทร์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

  นายวายุ รักษ์วงศ์สิริ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวสิริญาพร นิลกรรณ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป
 • มิถุนายน 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ที่ปรึกษา
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาววรกมล เตชะกุลปราณี
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป
 • พฤษภาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวชลิตดา มัธยมบุรุษ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ที่ปรึกษา
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

  นายสิทธิภัทร เกิดสำอางค์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป
 • เมษายน 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวพรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวปาลิตา นกพลับ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  นางสาวนภัส วุฒิวิบูลย์โชค
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

  นายธนกฤต วงศ์วาน
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
 • มีนาคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางมนทกานติ รัตนเสวี
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
 • กุมภาพันธ์ 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวศิริพันธุ์ วิชัยดิษฐ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

  นายชิษณุพ์พงศ์ เติมศิริกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
 • มกราคม 2566
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวเบญจวรรณ วงศ์สูง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

  นายศักดินันท์ นุวรรณ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
  ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 • ธันวาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวพิมพ์ชนก เกสพานิช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • พฤศจิกายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายจุฑาวุฒิ พงษ์ธรรม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวเนติมา ท้าวหมื่น
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวชีรีน พรมแสง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป
 • ตุลาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายเศรษฐสรณ์ ไชยประเสริฐ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวณัฏฐนันท์ มุขมา
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูล
  ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
 • กันยายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายกรกช ทนันชัย
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
 • สิงหาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายจิรายุ ภู่โต
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
 • กรกฎาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวปาวลิณ ศรีสมยศ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกรฎาคม 2565 เป็นต้นไป
 • มิถุนายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาววีรยา แดงสว่าง
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวภัสราภรณ์ พุกแก้ว
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาวอธิวรรณ เทียมยิ้ม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
   
 • พฤษภาคม 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวสุภัทรา เรืองวานิช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  นางสาววราภรณ์ หลีสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

  นายอรรถนนท์ ขุนราช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 • เมษายน 2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาววรรณธิกา ชื่นเกษร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์กำกับดูแลและตรวจสอบธุรกิจ
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  นางสาววราภรณ์ หลีสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง ผู้ชำนาญการ
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

  นายอรรถกิจ พิมพ์ศรี
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • จำนวนอัตราที่เปิดรับ
  จำนวน 1 อัตรา
 • ตุลาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายราวิน ไชยทิพย์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายอำนวยการและทรัพยากรบุคคล
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 • กันยายน 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายพัฒนกิจ รัตน์มณีบดีเดช
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

  นางสาวปาจรีย์ เพียยุระ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์นโยบาย พัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

  นายจิรวัฒน์ อารีจิตสกุล
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
 • สิงหาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวดวงหฤทัย เรืองฤทธิ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

  นางสาวรินทร์สิตา ศิริปัญญาวิภัทร์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
 • กรกฎาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายพงศ์เพชร เลิศอัคฆากร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  นางสาวณัชชา พาทพุทธิพงศ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

  นายบัณฑิต พิมพากรณ์
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน
  ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 • พฤษภาคม 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นายลิขสิทธิ์ จิตเจือจุน
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

  นายพณปภัส วรรณเพ็ชร
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 • เมษายน 2564
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการผ่านการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานตามระดับตำแหน่งของ สพธอ.

  นางสาวปวันรัตน์ เดชอุดมการ
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

  นายจักรพันธ์ ผิวงาม
  ปฏิบัติงานในระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่
  ศูนย์พัฒนากฎหมาย
  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป