TOP

Sitemap

Sitemap Descriptions

About ETDA

ข่าวสารและกิจกรรม

คลังความรู้

ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !

Digital Law Documents
  • 21 Jul 17
  • 14020

ยื่นฟ้องคดีผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะ !

ศาลยุติธรรมได้ออกข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 และประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการนำระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Filing System มาใช้บริการประชาชนในการยื่นคำคู่ความผ่านระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ โดยศาลที่นำร่องเปิดให้บริการในขณะนี้ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ในคดีซื้อขาย เช่าทรัพย์ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต

 สำหรับข้อกำหนดและประกาศฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการยื่นคำขอลงทะเบียนไว้ โดยให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของศาลยุติธรรม (http://efiling.coj.go.th) และแนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับ “ชื่อผู้ใช้” (Username) และ “รหัสผ่าน” (Password) ผ่านทางอีเมล (e-Mail) หรือเอสเอ็มเอส (SMS) ทางมือถือตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งการเข้าใช้ระบบในแต่ละครั้ง ผู้ยื่นคำขอต้องใช้ Username และ Password รวมทั้งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว (OTP) ที่ส่งไปยังมือถือที่ลงทะเบียนไว้ โดยตามข้อ 5 แห่งข้อกำหนดประธานศาลฎีกาฯ นี้ได้กำหนดว่าวิธีการดังกล่าวถือเป็นการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อันสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2551 ทั้งนี้ เอกสารประกอบที่ต้องแนบทางระบบนั้น กฎหมายกำหนดว่าต้องทำให้อยู่ในรูปแบบ PDF เท่านั้น (อ่านคู่มือการใช้งานระบบอย่างละเอียดได้ที่ http://efiling.coj.go.th/doc3/index.html)   

 หลังจากศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องแล้ว ผู้ยื่นคำขอจะได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวผ่านทาง SMS หรือe-Mail ที่ผู้ยื่นคำขอได้ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ยื่นคำขอสามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งดังกล่าวในระบบได้


3-Infographic-e-Filing-process.jpgขั้นตอนการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)

* หมายเหตุ : แหล่งที่มาจากสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม